ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -注-, *注*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[zhù xiāo, ㄓㄨˋ ㄒㄧㄠ, ] (vi) logout

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[注, zhù, ㄓㄨˋ] to concentrate, to focus
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  主 [zhǔ, ㄓㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 492

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhù, ㄓㄨˋ, ] to inject; to pour into; to concentrate; to pay attention; to note; to comment on; to record; to register; to annotate, #2,066 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, / ] annotate, #2,066 [Add to Longdo]
[guān zhù, ㄍㄨㄢ ㄓㄨˋ, / ] a concern; to pay attention to; to follow sth closely, #355 [Add to Longdo]
[zhù yì, ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] take note of; (pay) attention (to), #632 [Add to Longdo]
[zhù cè, ㄓㄨˋ ㄘㄜˋ, / ] to register, #1,889 [Add to Longdo]
[zhù zhòng, ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥˋ, ] pay attention to; emphasize, #2,911 [Add to Longdo]
[zhù shè, ㄓㄨˋ ㄕㄜˋ, ] injection; to inject, #4,209 [Add to Longdo]
[zhù dìng, ㄓㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] be doomed; be destined (to failure etc), #4,322 [Add to Longdo]
[zhù rù, ㄓㄨˋ ㄖㄨˋ, ] pour in; empty into, #5,079 [Add to Longdo]
意力[zhù yì lì, ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄌㄧˋ, ] attention, #7,128 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちゅうしゃ, chuusha] (n) การฉีดยา
[ちゅうもん, chuumon] (n) รายการที่จะสั่ง เช่นในร้านอาหาร บริกรอาจจะถามว่า ご文は? หมายถึงว่า จะรับอะไรดีใคร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ぎ口[Sosogiguchi, Sosogiguchi] พวยกา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[そそぐ, sosogu] TH: ริน
[そそぐ, sosogu] TH: รด
[そそぐ, sosogu] TH: ทุ่มเท
[ちゅうもく, chuumoku] TH: การจับตามองหรือให้ความสนใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพิเศษ  EN: notice (vs)
[ちゅうもく, chuumoku] TH: ความสนใจ  EN: attention
[ちゅうもく, chuumoku] TH: สังเกต  EN: observation
[ちゅうい, chuui] TH: ข้อควรระวัง  EN: caution (vs)
[ちゅうい, chuui] TH: การสังเกต

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);註[ちゅう, chuu] (n,vs) annotation; explanatory note; comment; (P) [Add to Longdo]
ぎいれる;ぎ入れる[そそぎいれる, sosogiireru] (v1) to pour into [Add to Longdo]
ぎ口[つぎくち;つぎぐち, tsugikuchi ; tsugiguchi] (n) spout [Add to Longdo]
ぎ込む[そそぎこむ, sosogikomu] (v5m,vt) to pour into (liquids); to pump into; (P) [Add to Longdo]
ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P) [Add to Longdo]
ぎ足す[つぎたす, tsugitasu] (v5s) to top up (drinks, water, rice, etc.); to replenish [Add to Longdo]
[つぐ, tsugu] (v5g,vt) (uk) (usu. written as kana when referring to a solid) to pour (into a vessel); to fill; to dish out food or drink; (P) [Add to Longdo]
ぐ(P);灌ぐ;潅ぐ;濺ぐ;漑ぐ[そそぐ, sosogu] (v5g) (1) (See ぐ・つぐ) to pour (into); to fill; (2) to sprinkle on from above; to shed (e.g. tears); (3) to concentrate one's spirit or strength on; (v5g,vi) (4) to fall onto (of rain, snow); (P) [Add to Longdo]
す(P);点す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) (esp. す) (See 差す・さす・12) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (2) (esp. 点す) (See 差す・さす・13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (3) (esp. 点す) (See 差す・さす・14) to light (a fire); to burn; (P) [Add to Longdo]
する;註する[ちゅうする, chuusuru] (vs-s,vt) (1) (arch) to annotate; (2) to write down [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地中海を航海したわ」彼女はゆっくりと意深く言う。 [F]
Look at the notes on page 10.10ページの釈を見なさい。
It is cheaper to order by the dozen.1ダースいくらで文したほうが安い。
If we place an order for more than 20 units, might you reduce the price?20ユニット以上文したら、値引きしていただけますか。
For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.20以上の文につきましては、見積りより10%引きの特別価格でご提供します。
If I have to wait 30 minutes, I'll order later.30分も待つのなら、後で文します。
We ordered 40 minutes ago.40分前に文したのですが。
Please remind me to write a letter tomorrow.あす手紙を書くのを忘れないように私に意してください。
I'll order that later.あとで文します。
It was careless of you to forget your homework.あなたが宿題を忘れた事は、不意である。
It may seem trivial to you but for me it's worth paying attention to.あなたには些細な事に思えるかも知れませんが、私にとってそれは意すべきことなのです。
Your order is ready.あなたのご文なさった商品が届きました。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ちゅう, chuu] comment [Add to Longdo]
[ちゅうき, chuuki] annotation, note [Add to Longdo]
記テキスト[ちゅうきテキスト, chuuki tekisuto] annotation text relative [Add to Longdo]
記行[ちゅうきぎょう, chuukigyou] comment line [Add to Longdo]
記項[ちゅうきこう, chuukikou] comment-entry [Add to Longdo]
記様式[ちゅうきようしき, chuukiyoushiki] annotation style [Add to Longdo]
[ちゅうしゃく, chuushaku] comment, remark, annotation [Add to Longdo]
釈宣言[ちゅうしゃくせんげん, chuushakusengen] comment declaration [Add to Longdo]
[ちゅうもん, chuumon] custom (a-no), order, request [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゅう, chuu] Notiz, Anmerkung [Add to Longdo]
[そそぐ, sosogu] giessen, fliessen [Add to Longdo]
[ちゅうにゅう, chuunyuu] Injektion, einfloessen, eingeben [Add to Longdo]
[ちゅうしゃ, chuusha] Injektion, Spritze [Add to Longdo]
[ちゅうい, chuui] Aufmerksamkeit, Vorsicht, Warnung [Add to Longdo]
[ちゅうもん, chuumon] Bestellung, Auftrag [Add to Longdo]
[ちゅうもく, chuumoku] Aufmerksamkeit, Beachtung [Add to Longdo]
[ちゅうしゃく, chuushaku] Anmerkung, Kommentar [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top