ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -波-, *波*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[波, bō, ㄅㄛ] waves, ripples, breakers; undulations
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  皮 [, ㄆㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 664

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bō, ㄅㄛ, ] wave; ripple; storm; surge; abbr. for 蘭|兰 Poland, #1,747 [Add to Longdo]
[bō dòng, ㄅㄛ ㄉㄨㄥˋ, / ] to undulate; to fluctuate; wave motion; rise and fall, #3,708 [Add to Longdo]
[Níng bō, ㄋㄧㄥˊ ㄅㄛ, / ] Ningbo prefecture level city in Zhejiang, #5,471 [Add to Longdo]
[Bō lán, ㄅㄛ ㄌㄢˊ, / ] Poland, #7,671 [Add to Longdo]
[bēn bō, ㄅㄣ ㄅㄛ, ] rush about; be busy running about, #9,064 [Add to Longdo]
[fēng bō, ㄈㄥ ㄅㄛ, / ] disturbance; crisis; disputes; restlessness, #9,731 [Add to Longdo]
[Bō yīn, ㄅㄛ ㄧㄣ, ] Boeing (Aircraft); mordent, #12,499 [Add to Longdo]
[wēi bō lú, ㄨㄟ ㄅㄛ ㄌㄨˊ, / ] microwave oven, #13,606 [Add to Longdo]
[wēi bō, ㄨㄟ ㄅㄛ, ] ripple; microwave, #13,957 [Add to Longdo]
[bō lán, ㄅㄛ ㄌㄢˊ, / ] billows; great waves (fig. of a story with great momentum), #13,963 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はちょう, hachou] ความยาวคลื่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);浪;濤[なみ, nami] (n) wave; (P) [Add to Longdo]
に乗る[なみにのる, namininoru] (exp,v5r) to go with the flow; to go with the times [Add to Longdo]
の音[なみのおと, naminooto] (n) roar of waves [Add to Longdo]
の花[なみのはな, naminohana] (n) (1) salt; (2) crest of a wave; flowerlike patterns on waves in the Japan Sea in winter [Add to Longdo]
を切る[なみをきる, namiwokiru] (exp,v5r) to cut one's way through the waves [Add to Longdo]
[なみおと, namioto] (n) the sound of waves [Add to Longdo]
[なみがい;ナミガイ, namigai ; namigai] (n) (uk) Japanese geoduck (Panopea japonica) [Add to Longdo]
[なみま, namima] (n) on the waves; between the waves [Add to Longdo]
間に[なみまに, namimani] (adv) on the waves [Add to Longdo]
[はきゅう, hakyuu] (n,vs) spread; extension; influence; aftereffect; ripple; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That high mountain is Mt. Tsukuba.あの高い山は筑山です。
My uncle constantly causes his family trouble.おじはいつも家族に風を立てるようなことをする。
The breaking waves formed foam.くだけるが泡を作った。
A cold wave hit this district.この地方を寒が襲った。
Quite a few people were killed on the cold wave that hit this area.この地方を襲った寒のためかなり大勢の人が亡くなった。
The boat was at the mercy of the waves.そのボートはのなすがままになっていた。
The boat was alongside the quay.そのボートは止場につながれていた。
The ship encountered rough seas.その船は荒にあった。
The ship was at the mercy of the waves.その船はになすがままだった。
The ship was at the mercy of the waves.その船はにほんろうされた。
The ship was at the mercy of the waves.その船はのなすがままになっている。
The ships was drifting at the mercy of the waves.その船はのなすがままに漂流していた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[はけい, hakei] wave form [Add to Longdo]
[はけい, hakei] waveform [Add to Longdo]
[はちょう, hachou] wavelength [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なみ, nami] Welle [Add to Longdo]
乗り[なみのり, naminori] Wellenreiten, Surfing [Add to Longdo]
止場[はとば, hatoba] -Kai [Add to Longdo]
[はろう, harou] -Wellen, -Wogen [Add to Longdo]
[はもん, hamon] Wasserring, -Wellen [Add to Longdo]
[はちょう, hachou] Wellenlaenge [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top