ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

法論

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -法論-, *法論*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方法论[fāng fǎ lùn, ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] methodology; Discours de la méthode by René Descartes 笛卡兒|笛卡儿, 1637, #19,416 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
法論[ほうろん, houron] (n) doctrinal discussion; jurisprudence [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Here the authors touch on the central methodological issue.ここにおいて、著者たちは方法論の中心的な問題に言及している。
There are a number of methodological problems here, not to mention the inaccuracy of some of the results.ここには、結果の不正確さは言うまでもなく、方法論上の問題が数多く存在している。
Of course Darwin, like many of his contemporaries, wished to be seen as following the Newtonian method.もちろん、ダーウィンは同時代の多くの学者と同様、ニュートンの方法論に従っていると見られることを欲した。
Science is far more than a collection of facts and methods.科学は単に事実と方法論の集積では決してない。
The methodology used in his study is also helpful to us in conducting our research.彼の研究で用いられた方法論は、我々の調査を行う際にも役に立つ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm merely interested in methodology.[JA] 単に方法論に興味があるだけだ Welcome to Briarcliff (2012)
There is a methodology to what I do, a reason it works.[JA] 私にも方法論がある 出張には意味があるんだ Up in the Air (2009)
That's how it opens, then we should move on...[JA] つまり それが 先に進む方法論です... The National Anthem (2011)
It's not his methodology.[JA] 奴の方法論では無いと The Vest (2011)
It's not his methodology.[JA] 奴の方法論では無いと Marine One (2011)
The thing is, Saul, that Abu Nazir has methods and patterns and priorities.[JA] 要はアブ ナジールの方法論 一定のパターンがある 優先度が The Vest (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top