ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

法的

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -法的-, *法的*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
法的拘束力[ほうてきこうそくりょく, houtekikousokuryoku] ข้อผูกมัดทางกฎหมาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
法的[ほうてき, houteki] TH: ในทางกฎหมาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
法的[ほうてき, houteki] (adj-na,n) legality; (P) [Add to Longdo]
法的行為[ほうてきこうい, houtekikoui] (n) legal action [Add to Longdo]
法的根拠[ほうてきこんきょ, houtekikonkyo] (n) legal basis [Add to Longdo]
法的手段[ほうてきしゅだん, houtekishudan] (n) legal means; legal methods; legal measures [Add to Longdo]
法的文書[ほうてきぶんしょ, houtekibunsho] (n) legal document [Add to Longdo]
法的保護[ほうてきほご, houtekihogo] (n) legal protection (e.g. of an environment or cultural asset) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is better for you to act by legal means.あなたは合法的手段で行動する方がよい。
This sentence is grammatically correct.この文は文法的に正しい。
These ungrammatical sentences resulted from the application of the additional rule F.これらの非文法的な文は余分な規則Fを適用したことに起因している。
Jim pointed out some grammatical mistakes in my composition.ジムは私の作文の文法的誤りをいくつか指摘してくれた。
The sentence is free from grammatical mistakes.その文には文法的な誤りはない。
The sentence is not grammatically accurate.その文は文法的に正確でない。
The Mafia uses legitimate business operations as a front.マフィアは隠れみのに合法的な事業を展開している。
Your conduct is perfectly legal.君の行動は全く合法的だ。 [M]
Strictly speaking, this sentence is not grammatical.厳密にいうと、この文は文法的には間違いである。
Strictly speaking, this sentence is grammatically incorrect.厳密に言うと、この文は文法的に正しくない。
Manufacturers are liable for defects in their products.製造業者はその製品の欠陥に対して法的な責任がある。
When a president or a governor acts wisely and lawfully, Americans express their approval by reelecting him and by supporting his political party.大統領や知事が立派に合法的に行動した場合には、米国民は彼らを再選し、彼らが属する政党に指示を送ることによって承認を表明する。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top