ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -法-, *法*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[法, fǎ, ㄈㄚˇ] law, rule, statute; method, way; French
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  去 [, ㄑㄩˋ]
Etymology: [ideographic] The course 去 followed by a stream 氵, Rank: 65

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fǎ, ㄈㄚˇ, ] law; method; way; Buddhist teaching; Legalist; abbr. for France, #763 [Add to Longdo]
[fāng fǎ, ㄈㄤ ㄈㄚˇ, ] method; way; means, #404 [Add to Longdo]
[wú fǎ, ㄨˊ ㄈㄚˇ, / ] unable; incapable, #550 [Add to Longdo]
[fǎ lǜ, ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ, ] law, #641 [Add to Longdo]
[bàn fǎ, ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ, / ] means; method; way (of doing sth), #654 [Add to Longdo]
[Fǎ guó, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] France; French, #1,442 [Add to Longdo]
[zhí fǎ, ㄓˊ ㄈㄚˇ, / ] law enforcement, #1,785 [Add to Longdo]
[wéi fǎ, ㄨㄟˊ ㄈㄚˇ, / ] illegal; to break the law, #1,906 [Add to Longdo]
[yī fǎ, ㄧ ㄈㄚˇ, ] legal (proceedings); according to law, #1,976 [Add to Longdo]
[fǎ guī, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄟ, / ] legislation; statute, #2,106 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ほうりつ, houritsu] (n) กฎหมาย
[ほうあん, houan] (n) ร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
務省[ほうむしょう, houmushou] (n) กระทรวงยุติธรรม
華経[ほけきょう, hokekyou] (n) สัทธรรมปุณฑรีกสูตร The Lotus Sutra คัมภีร์ของพุทธศาสนานิกายมหายาน มี 28 บท
華経[ほけきょう, hokekyou] (n) พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร
的拘束力[ほうてきこうそくりょく, houtekikousokuryoku] ข้อผูกมัดทางกฎหมาย
[ほうもう, houmou] (n) ตาข่ายทางกฎหมาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ほうじん, houjin] TH: นิติบุคคล  EN: juristic person
[ほうがく, hougaku] TH: นิติศาสตร์
[ほうてき, houteki] TH: ในทางกฎหมาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほう, hou] (n,n-suf) (1) law; act; principle; (2) method; (3) {ling} mood; (4) {Buddh} dharma; (P) [Add to Longdo]
と時[ほうととき, houtotoki] (exp) {ling} mood and tense [Add to Longdo]
と時制[ほうとじせい, houtojisei] (exp) {ling} mood and tense [Add to Longdo]
と実[ほうとじつ, houtojitsu] (exp) divisor and dividend [Add to Longdo]
に触れる[ほうにふれる, hounifureru] (exp,v1) to violate the law; to have a brush with the law; to have a run-in with the law [Add to Longdo]
に適う[ほうにかなう, hounikanau] (exp,v5u) to conform to the rules of etiquette [Add to Longdo]
の欠缺[ほうのけんけつ, hounokenketsu] (exp) gap in the law [Add to Longdo]
を越える[のりをこえる, noriwokoeru] (exp,v1) to violate the laws of nature; to overstep the bounds of moderation [Add to Longdo]
を守る[ほうをまもる, houwomamoru] (exp,v5r) to observe the law [Add to Longdo]
を説く[ほうをとく, houwotoku] (exp,v5k) to preach the truth [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Did they get the law passed?" "Yes, they finally put it through."「彼らはその案を可決したの」「うん、とうとう通過させたんだ」
"The accused" is a legal term.「被告人」という言葉は律用語である。
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初期のメキシコの無者たちは盗んだ小火器や爆薬で十分に武装していた。
I'll bewitch him into a frog!あいつに魔をかけてカエルにしてやろう。
The bearded god had promised to return someday in the same way he had left.あごひげをはやした神様は自分が離れたのと同じ方で戻ってくると約束していた。
It is illegal to park a car there.あそこに駐車するのは違です。
Please allow me to measure you.あなたの寸を計るのを許して下さい。
Are you agreement with the new law?あなたはその新しい律に賛成ですか。
You must study grammar more.あなたはもっと文を勉強しなくてはいけない。
It is better for you to act by legal means.あなたは合的手段で行動する方がよい。
They adopted a new method of teaching English in that school.あの学校では新しい英語教授を採用した。
Those old laws were all done away with.あの古い律はみな廃止されてしまった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
線ベクトル[ほうせんべくとる, housenbekutoru] normal vector [Add to Longdo]
定納本[ほうていのうほん, houteinouhon] legal deposit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほう, hou] GESETZ [Add to Longdo]
[ほう, hou] Gesetz [Add to Longdo]
[ほうてん, houten] Gesetzbuch, Kodex [Add to Longdo]
[ほうそく, housoku] Gesetz [Add to Longdo]
務省[ほうむしょう, houmushou] Justizministerium [Add to Longdo]
[ほうし, houshi] buddhistischer_Priester [Add to Longdo]
[ほうてい, houtei] Gericht, Gerichtshof [Add to Longdo]
[ほうりつ, houritsu] Gesetz, Recht [Add to Longdo]
[ほうえつ, houetsu] religioese_Ekstase, Ekstase, Begeisterung [Add to Longdo]
[ほうそう, housou] Juristenstand, Jurist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top