ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沼-, *沼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[沼, zhǎo, ㄓㄠˇ] lake, pond, swamp
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  召 (zhào ㄓㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 2,480

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǎo qì, ㄓㄠˇ ㄑㄧˋ, / ] marsh gas; methane CH4, #19,606 [Add to Longdo]
[zhǎo, ㄓㄠˇ, ] pond; pool, #23,981 [Add to Longdo]
[zhǎo zé, ㄓㄠˇ ㄗㄜˊ, / ] marsh; swamp; wetlands; glade, #24,806 [Add to Longdo]
[ní zhǎo, ㄋㄧˊ ㄓㄠˇ, ] swamp, #46,333 [Add to Longdo]
泽地[zhǎo zé dì, ㄓㄠˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧˋ, / ] marsh; swamp; everglade, #47,124 [Add to Longdo]
[chí zhǎo, ㄔˊ ㄓㄠˇ, ] pool; pond, #116,933 [Add to Longdo]
[hú zhǎo xué, ㄏㄨˊ ㄓㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] limnology, #339,186 [Add to Longdo]
泽地带[zhǎo zé dì dài, ㄓㄠˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧˋ ㄉㄞˋ, / ] marsh; swamp; everglade [Add to Longdo]
[hú zhǎo, ㄏㄨˊ ㄓㄠˇ, ] lakes and marshes [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぬま, ] (n ) บึง,หนอง(พื้นที่น้ำที่ตื้นและเล็กกว่าทะเลสาบ), See also: R. 地,湖

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬま, numa] (n,n-suf) swamp; bog; pond; lake; (P) [Add to Longdo]
[ぬまむつ;ヌマムツ, numamutsu ; numamutsu] (n) (uk) Nipponocypris sieboldii (species of cyprinid) [Add to Longdo]
[しょうき, shouki] (n) marsh gas; methane [Add to Longdo]
[しょうこ, shouko] (n) marshes and lakes [Add to Longdo]
虎の尾[ぬまとらのお;ヌマトラノオ, numatoranoo ; numatoranoo] (n) (uk) Lysimachia fortunei (species of loosestrife) [Add to Longdo]
[ぬますぎ;ヌマスギ, numasugi ; numasugi] (n) (See 落羽松) bald Cypress (Taxodium distichum) [Add to Longdo]
[しょうたく, shoutaku] (n) marsh; swamp; (P) [Add to Longdo]
沢植物[しょうたくしょくぶつ, shoutakushokubutsu] (n) helophyte; marsh plant [Add to Longdo]
沢地[しょうたくち, shoutakuchi] (n) wetland; marshland [Add to Longdo]
[ぬまち(P);しょうち, numachi (P); shouchi] (n,adj-no) marshland; wetland; swampland; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Lots of herons live in the marsh.そのにはサギがたくさん住んでいる。
Minutes or hours later Dr. Numata came in and felt Sadako's forehead.何分か経ったのか、それとも何時間か経ったのか、田先生が家に入ってきて、禎子の額に手を当てた。
We were bogged down in a morass of paperwork.私たちは書類事務の泥に陥っていた。
There is a small pond here.小さながあります。
Swampy land is no use for building purposes.地に建物は建てられない。
They got through the marsh.彼らは地を通り抜けた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because this country is a swamp.[JA] この国は地なのだ Silence (2016)
What it indicates is we are neck-deep up shit creek with our mouths wide open.[JA] という事は俺達は 泥にはまり 運も尽き果てたということか Last Day on Earth (2016)
And salt marshes. Only one caravan trail. Very old.[CN] 还有盐 只有一个古老商队的足迹 Sahara (1943)
A mist rising from the marshes.[CN] 薄雾从泽地慢慢升起 Blithe Spirit (1945)
In the marsh.[CN] 在泽里 The Enforcer (1951)
I wondered why you came back after so long bleedin', smelling' of swamp and hatin' your pa.[CN] 我不知道为什么你回来 ...通过又长又臭的泽 来恨你爸 Moonrise (1948)
-So, the main course will be sticky? -Very sticky.[JA] メーン ドロ (山里)メーン ドロドロ 本当に What a Good Day! (2015)
Ain't no use going in there. He's in the swamp.[CN] 没用了,他在 Moonrise (1948)
- I'll jump across. - Well there's bog on the other side.[CN] 那边有个 The Red House (1947)
He's been seen the past few months making passes through Bogsmarsh... one county over.[JA] カインはここ数ヶ月 ボッグス地を― 行き来してるとか The Executioner's Song (2015)
Camped by a billabong[JA] ♪ のほとりのユーカリの木陰で ♪ The Light Between Oceans (2016)
- Oh, that was used to, uh... buy a couple of corpses in a little chicken run in the Hackney Marshes Murder.[CN] - 噢,那是用来 那是用来埋葬丧生于哈克尼泽谋杀案中 一个小养鸡场的人们的尸体的 The Lodger (1944)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぬま, numa] Sumpf, Morast [Add to Longdo]
[ぬまち, numachi] Sumpfland, Sumpfboden [Add to Longdo]
[しょうたく, shoutaku] Sumpf, Morast, Moor [Add to Longdo]
[ぬまた, numata] sumpfiges_Feld, schlammiges_Feld [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top