ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -池-, *池*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[池, chí, ㄔˊ] pool, pond; moat; cistern
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1709

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chí, ㄔˊ, ] pond; reservoir, #4,458 [Add to Longdo]
[Chí, ㄔˊ, ] surname Chi, #4,458 [Add to Longdo]
[diàn chí, ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] battery, #4,015 [Add to Longdo]
游泳[yóu yǒng chí, ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄔˊ, ] swimming pool, #16,906 [Add to Longdo]
[shuǐ chí, ㄕㄨㄟˇ ㄔˊ, ] pond; pool, #17,172 [Add to Longdo]
[chí táng, ㄔˊ ㄊㄤˊ, ] pool; pond, #17,277 [Add to Longdo]
锂电[lǐ diàn chí, ㄌㄧˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] lithium battery, #20,338 [Add to Longdo]
[chéng chí, ㄔㄥˊ ㄔˊ, ] city, #22,632 [Add to Longdo]
[Tiān chí, ㄊㄧㄢ ㄔˊ, ] Lake Tianchi in Xinjiang, #24,940 [Add to Longdo]
[Diān chí, ㄉㄧㄢ ㄔˊ, ] lake Dianchi in Yunnan, #32,475 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いけ, ike] (n) สระ, หนองน้ำเล็กๆ ถ้าใหญ่เป็นทะเลสาบเรียก 湖 (みずうみ), See also:

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いけ, ike] (n) pond; (P) [Add to Longdo]
[ちしょう, chishou] (n) (1) ponds and swamps; (2) (sl) (derog) (See 知的障害者) mentally-handicapped person [Add to Longdo]
[ちすい, chisui] (n) pond water; pond [Add to Longdo]
[ちせん, chisen] (n) (obsc) pond in a garden [Add to Longdo]
泉回遊式[ちせんかいゆうしき, chisenkaiyuushiki] (n) (obsc) style of garden that features a path around a pond [Add to Longdo]
[ちてい, chitei] (n) arbor (arbour, bower) by a lake [Add to Longdo]
[ちはん, chihan] (n) near the pond; edge of a pond [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There was a deep pond there ten years ago.10年前に、そこに深いがあった。
A girl drowned in the pond yesterday.1人の少女が昨日で溺れ死んだ。
You mustn't swim in the pond.あなたはそので泳いではいけません。
Keep away from that pond, please.あのには近づかないでください。
Ducks were swimming about on the pond.アヒル達はのあちこちを泳いでいた。
There is a small pond in our garden.うちの庭には小さながある。
May I have some camera batteries.カメラ用の電を下さい。
This toy car runs on batteries.このおもちゃの自動車は電で動く。
This computer runs on batteries.このコンピューターは電で作動する。
This flashlight needs two batteries.この懐中電灯は2個の電が必要だ。
The pond dried up last summer.この前の夏にこのは水がなくなりました。
There used to be a lot of frogs in this pond.このには以前蛙がたくさんいたものだった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いけ, ike] Teich [Add to Longdo]
[いけだ, ikeda] Ikeda (Name) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top