ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -民-, *民*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[民, mín, ㄇㄧㄣˊ] citizens, subjects; a nation's people
Radical: , Decomposition:   巳 [, ㄙˋ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] An eye 巳 pierced by a dagger 戈, an old mark of slavery, Rank: 113
[氓, máng, ㄇㄤˊ] people, subjects, vassals
Radical: , Decomposition:   亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  民 [mín, ㄇㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] citizens, Rank: 3060

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mín, ㄇㄧㄣˊ, ] the people; nationality; citizen, #1,351 [Add to Longdo]
[rén mín, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, ] the people, #303 [Add to Longdo]
[nóng mín, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] peasant, #821 [Add to Longdo]
[jū mín, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ, ] resident; inhabitant, #984 [Add to Longdo]
[shì mín, ㄕˋ ㄇㄧㄣˊ, ] city resident, #1,003 [Add to Longdo]
[mín zú, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, ] nationality; ethnic group, #1,043 [Add to Longdo]
[rén mín bì, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧˋ, / ] Renminbi (RMB), PRC currency; The unit is RMB Yuan 人幣元|人币元 or simply 元., #1,106 [Add to Longdo]
[mín jǐng, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄥˇ, ] civil police; PRC police; abbr. for 人警察|人警察, #1,831 [Add to Longdo]
[mín zhǔ, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ, ] democracy, #1,838 [Add to Longdo]
[cūn mín, ㄘㄨㄣ ㄇㄧㄣˊ, ] villager, #2,445 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
間人[みんかんじん, minkanjin] (n) เอกชน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
主党[みんしゅとう, minshutou] (n) พรรคประชาธิปัตย์
主改革評議会[みんしゅかいかくひょうぎかい, minshukaikakuhyougikai] (n) คณะปฏิรูปการปกครอง
[みんぽう, minpou] กฎหมายแพ่ง
[みんしゅ, minshu] (n) ประชาธิปไตย
主主義[みんしゅしゅぎ, minshushugi] (n) ระบอบประชาธิปไตย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
宿[みんしゅく, minshuku] TH: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก  EN: a private home providing lodging for travelers

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たみ, tami] (n) nation; people; (P) [Add to Longdo]
[みんい, min'i] (n) popular will; (P) [Add to Longdo]
[みんえい, min'ei] (n) private management; (P) [Add to Longdo]
営化[みんえいか, min'eika] (n,vs) privatization; privatisation; (P) [Add to Longdo]
営化企業[みんえいかきぎょう, min'eikakigyou] (n) privatized business; privatised business [Add to Longdo]
[みんか, minka] (n) private house; (P) [Add to Longdo]
[みんかん, minkan] (n,adj-no) private; civilian; civil; popular; folk; unofficial; (P) [Add to Longdo]
間会社[みんかんかいしゃ, minkankaisha] (n) private company; private corporation [Add to Longdo]
間企業[みんかんきぎょう, minkankigyou] (n) private enterprise; private business; private company; private firm; private-sector business; private-sector corporation [Add to Longdo]
間軍事会社[みんかんぐんじがいしゃ, minkangunjigaisha] (n) private military company [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Between 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.1820年から1973年の間に合衆国は、4600万以上の移を受け入れた。
In the 19th century, the number of immigrants swelled rapidly.19世紀には移の数が急激に増大した。
There are many peoples in Asia.アジアにはたくさんの族がいる。
Many peoples live in Asia.アジアには多族が住んでいる。
People of Asia must work together.アジアの族は協力し合わなければならない。
If you are to be a good world citizen, you should try to be free of any prejudices.あなたが立派な世界市になろうとするのなら、偏見は持たないように努力すべきである。
That church organization takes in refugees.あの教会施設は避難を収容している。
That inn is 5,000 yen a night, meals excluded.あの宿なら、素泊まり5千円だよ。
Refugees in Africa are seeking help.アフリカの難が救いを求めている。
The American people elected Mr Clinton President.アメリカの国はクリントン氏を大統領に選んだ。
Slaves are brought to the American colonies.アメリカの植地に連れて来られた奴隷たち。
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの太平洋北西海岸沿いに住む原住は、おそらくアジアから移住した種族の子孫なのである。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たみ, tami] Volk, Nation [Add to Longdo]
主主義[みんしゅしゅぎ, minshushugi] Demokratie [Add to Longdo]
主的[みんしゅてき, minshuteki] demokratisch [Add to Longdo]
事訴訟[みんじそしょう, minjisoshou] Zivilprozess, Zivilsache [Add to Longdo]
[みんぞく, minzoku] -Volk, -Stamm, -Rasse [Add to Longdo]
宿[みんしゅく, minshuku] Privatpension [Add to Longdo]
[みんぞく, minzoku] Rasse [Add to Longdo]
[みんげい, mingei] Volkskunst [Add to Longdo]
[みんしゅう, minshuu] Volk [Add to Longdo]
[みんよう, minyou] Volkslied [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top