ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -毛-, *毛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[毛, máo, ㄇㄠˊ] hair, fur, feathers; coarse
Radical: , Decomposition:   乇 [tuō, ㄊㄨㄛ]  一 [, ]
Etymology: -, Rank: 623
[毫, háo, ㄏㄠˊ] fine hair; measure of length; one-thousandth
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  毛 [máo, ㄇㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] hair, Rank: 879
[毯, tǎn, ㄊㄢˇ] rug, carpet, blanket
Radical: , Decomposition:   毛 [máo, ㄇㄠˊ]  炎 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] fur, Rank: 2711
[毡, zhān, ㄓㄢ] felt; rug, carpet
Radical: , Decomposition:   毛 [máo, ㄇㄠˊ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] fur, Rank: 3451
[氅, chǎng, ㄔㄤˇ] overcoat; down feathers
Radical: , Decomposition:   敞 [chǎng, ㄔㄤˇ]  毛 [máo, ㄇㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] fur, Rank: 5075
[毽, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] a shuttlecock
Radical: , Decomposition:   毛 [máo, ㄇㄠˊ]  建 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] feathers, Rank: 6291
[氇, lu, ㄌㄨ˙] thick rough serge from Tibet
Radical: , Decomposition:   毛 [máo, ㄇㄠˊ]  鲁 [, ㄌㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] fur, Rank: 6396
[氆, pǔ, ㄆㄨˇ] thick rough serge from Tibet
Radical: , Decomposition:   毛 [máo, ㄇㄠˊ]  普 [, ㄆㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] fur, Rank: 6397
[毵, sān, ㄙㄢ] long feathers; scraggy
Radical: , Decomposition:   参 [cān, ㄘㄢ]  毛 [máo, ㄇㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] feathers, Rank: 6554
[氍, qú, ㄑㄩˊ] fine woolen cloth; prayer mat
Radical: , Decomposition:   瞿 [, ㄐㄩˋ]  毛 [máo, ㄇㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] fur, Rank: 7576

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[máo, ㄇㄠˊ, ] hair; fur; pore; dime (classifier for jiao 角, one-tenth of yuan); surname Mao, #1,269 [Add to Longdo]
主席[Máo zhǔ xí, ㄇㄠˊ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, ] Chairman Mao; Mao Zedong 澤東|泽东 (1893-1976), Chinese communist leader, #1,676 [Add to Longdo]
泽东[Máo Zé dōng, ㄇㄠˊ ㄗㄜˊ ㄉㄨㄥ, / ] Mao Zedong (1893-1976), Chinese communist leader, #3,586 [Add to Longdo]
泽东思想[Máo Zé dōng sī xiǎng, ㄇㄠˊ ㄗㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄙ ㄒㄧㄤˇ, / ] Mao Zedong Thought; Maoism, #4,730 [Add to Longdo]
[máo yī, ㄇㄠˊ ㄧ, ] (wool) sweater, #5,766 [Add to Longdo]
[máo bìng, ㄇㄠˊ ㄅㄧㄥˋ, ] fault; defect; shortcomings, #7,483 [Add to Longdo]
[jié máo, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄠˊ, ] eyelashes, #8,130 [Add to Longdo]
[máo jīn, ㄇㄠˊ ㄐㄧㄣ, ] towel, #8,878 [Add to Longdo]
[yǔ máo qiú, ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄡˊ, ] shuttlecock; badminton, #9,115 [Add to Longdo]
[yáng máo, ㄧㄤˊ ㄇㄠˊ, ] fleece; wool; woolen, #10,965 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[け, ke] (n) ผม, ขน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もう, mou] (n) hair; fur; (P) [Add to Longdo]
[もう, mou] (n) (1) one-thousandth; 0.03 mm (one-thousandth of a sun); 0.01 percent (one-thousandth of a wari); 3.75 milligrams (one-thousandth of a monme); (2) old monetary unit (0.0001 yen) [Add to Longdo]
だに;蜱(oK)[けだに;ケダニ, kedani ; kedani] (n) trombiculid mite (any mite of family Trombiculidae) [Add to Longdo]
づくろい;繕い[けづくろい, kedukuroi] (n,vs) grooming oneself (esp. animals); mutual grooming (e.g. monkeys); social grooming; personal grooming [Add to Longdo]
むくじゃら[けむくじゃら, kemukujara] (n,adj-no) densely covered in thick hair; hairy; fuzzy [Add to Longdo]
ガニ;がに;[けガニ(毛ガニ);けがに(毛がに;毛蟹), ke gani ( ke gani ); kegani ( ke gani ; kegani )] (n) hair crab (Erimacrus isenbeckii) [Add to Longdo]
ジラミ;[けジラミ(毛ジラミ);けじらみ(毛虱), ke jirami ( ke jirami ); kejirami ( ke shirami )] (n) crab louse (Pthirus pubis); crab lice; pubic louse; pubic lice [Add to Longdo]
衣;裘[けごろも, kegoromo] (n) (1) fur coat (to protect against the cold); (2) clothes made with the down of birds [Add to Longdo]
羽;毳[けば, keba] (n) fluff; fuzz; nap [Add to Longdo]
羽立つ[けばだつ, kebadatsu] (v5t) to become fluffy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I can spot you from a distance with your long, white hair.あなたの長くて白い髪のなら遠くからでもすぐ分かる。
Your hair needs cutting.あなたの髪のは切る必要がある。
That cat has beautiful fur.あの猫のはとてもきれいだ。
I always need an extra blanket in the wintertime.いつも冬には余分な布が必要だ。
Australia exports a lot of wool.オーストラリアは多くの羊を輸出している。
Once people traded furs for sugar here.かつてここでは、人々は皮と砂糖を交換した。
The entire body is densely covered with hair.からだ全体が密にでおおわれている。
Ken folded the blanket in half.ケンは布を二つに畳んだ。
The coat is lined with fur.このコートには皮の裏地が付けられている。
The sweater is made of pure wool.このセーターは純でできている。
This kind of blanket needs good airing.この種の布は十分に虫干ししなければならない。
The soft blanket is fit for a baby.この柔らかい布は赤ちゃんにちょうどいい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[け, ke] Haar, Feder, Wolle, Fell [Add to Longdo]
嫌い[けぎらい, kegirai] Antipathie, Vorurteil [Add to Longdo]
[もうふ, moufu] Wolldecke [Add to Longdo]
沢東[もうたくとう, moutakutou] Mao Zedong (=Mao_Tse-tung) [Add to Longdo]
[けがわ, kegawa] -Fell, -Pelz [Add to Longdo]
[もうひつ, mouhitsu] Pinsel [Add to Longdo]
[けいと, keito] Wollgarn [Add to Longdo]
織物[けおりもの, keorimono] wollener_Stoff [Add to Longdo]
[けむし, kemushi] (behaarte) Raupe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top