ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

毕恭毕敬

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -毕恭毕敬-, *毕恭毕敬*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毕恭毕敬[bì gōng bì jìng, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] reverent and respectful; extremely deferential, #51,801 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I go with you, hats in hand,[CN] 我跟你一起去,毕恭毕敬地... The Second Coming (2007)
I was framed, I'd never lack respect for the duke![CN] 我是被陷害 我从来对公爵毕恭毕敬! Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
In grade school, I wrote and published the Washington Street News, which I solemnly delivered to neighbors in Urbana, Illinois, as if it existed independently of me.[CN] 小学时候 我创作并发行了 《华盛顿大街新闻》 毕恭毕敬地送到伊利诺伊州厄巴纳各个邻居手里 Life Itself (2014)
Next time you'll tell me to call you sir.[CN] 下次你该让我毕恭毕敬地称呼你"长官"了吧 Lebanon (2009)
With the greatest respect, I heard every word you said.[CN] 我毕恭毕敬听得一字不漏 A Shot in the Dark (1964)
Everyone in town bowing down to me like a gentleman, a lord with a white hat![CN] 镇上每个人都会因为我有白帽子... - 而对我毕恭毕敬 The Boxtrolls (2014)
You're standing there cap in hand and you're already into me up to your tits.[CN] 你毕恭毕敬的站在那儿 想引我上钩 Killing Bono (2011)
And I have to be polite all day long.[CN] 而且整天都要毕恭毕敬 Tokyo Eyes (1998)
Let those bastards come to us hat in hand and ask us for Berlin, and ask nicely.[CN] 至少要让那些混蛋脱了帽子 毕恭毕敬地向我们讨要柏林 而且必须很客气 Part XI (1989)
I will not stand around here, cap in hand, waiting for some halfpenny con artist to be my bride![CN] 再见 斯坦利 我不会傻站在这 毕恭毕敬地 等着半个骗子成为我的新娘 Magic in the Moonlight (2014)
And he, unsuspecting of her love, is shy and treats her with deference.[CN] 而他性格腼腆 并未觉察到她对自己的爱 只是对她毕恭毕敬 Alatriste (2006)
Do you think that I blindly serve the imperial court?[CN] 你以为我是鹰犬 只懂得对朝廷毕恭毕敬唯命是从 Bodyguards and Assassins (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top