ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -毕-, *毕*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ] เป็นคำที่ใช้เน้นความหมายของประโยคที่ว่า ไม่ว่าจะยังไงเหตุการณ์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[毕, bì, ㄅㄧˋ] to finish, to conclude, to end; completed
Radical: Decomposition: 比 (bǐ ㄅㄧˇ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] complete,  Rank: 1,093

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì yè, ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] graduation; to graduate; to finish school, #1,859 [Add to Longdo]
[bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] after all; all in all; when all is said and done; in the final analysis; after all, #2,058 [Add to Longdo]
业生[bì yè shēng, ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ ㄕㄥ, / ] graduate (of a school), #3,364 [Add to Longdo]
[wán bì, ㄨㄢˊ ㄅㄧˋ, / ] to finish; to end; to complete, #4,749 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, / ] the whole of; to finish; to complete; complete; full; finished; surname Bi, #7,291 [Add to Longdo]
[bì shēng, ㄅㄧˋ ㄕㄥ, / ] all one's life; lifetime, #20,124 [Add to Longdo]
加索[Bì jiā suǒ, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄚ ㄙㄨㄛˇ, / ] Picasso, #25,069 [Add to Longdo]
[Bì jié, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] Bijie city and prefecture in Guizhou, #34,592 [Add to Longdo]
内罗[nèi luó bì, ㄋㄟˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄧˋ, / ] Nairobi (capital of Kenya), #38,550 [Add to Longdo]
节地区[Bì jié dì qū, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Bijie prefecture in Guizhou, #43,696 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't you agree with us, Mr. Butler? I think it's hard winning a war with words, gentlemen.[CN] 各位,听说拿先生曾北上 Gone with the Wind (1939)
- Well, I was at Oxford.[CN] 我牛津业的 The Lady Vanishes (1938)
Quite right. But let me do it. After all, it's my friends who caused the trouble, and I'm to blame.[CN] 没错让我来吧 竟制造麻烦的是我朋友 我也有错 Design for Living (1933)
You're always so exhausted afterwards.[CN] 竟你总是那么虚弱 The Mummy (1932)
Permit me.[CN] 韦拿队长 Gone with the Wind (1939)
Even with her great appeal, the life of a traveling entertainer is never easy.[CN] 虽说白丝技高和众但竟漂泊不定 光景日日难测 Taki no shiraito (1933)
Here.[CN] 多谢,拿队长 Gone with the Wind (1939)
It's 6,000 miles to South Africa.[CN] 去南非竟有六千英里呀 Cavalcade (1933)
Law-school graduate. Law-school graduate. Law-school graduate.[CN] 法律业生 法律业生 法律业生 'G' Men (1935)
After all, Richard, I am your brother.[CN] 竟 理查德 我是你的弟弟 The Adventures of Robin Hood (1938)
I'm too grown up to be seduced by a playboy like you.[CN] 对你这种风流鬼动心的 竟我已经不再是小孩子 Episode #1.8 (2004)
"He came of a good family, and had studied hard at Uppsala University, so he knew a bit more than the rest of us."[CN] "他出身于良好的家庭背景 乌普萨拉大学业。 因此,他 比我们其余的人懂得要多一些" The Phantom Carriage (1921)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top