ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -殊-, *殊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[殊, shū, ㄕㄨ] different, special, unusual
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  朱 [zhū, ㄓㄨ]
Etymology: [pictophonetic] depraved, Rank: 1191

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shū, ㄕㄨ, ] unique, #15,438 [Add to Longdo]
[tè shū, ㄊㄜˋ ㄕㄨ, ] special; particular; unusual; extraordinary, #1,600 [Add to Longdo]
[xuán shū, ㄒㄩㄢˊ ㄕㄨ, / ] a wide gap; big contrast; large disparity; a mismatch, #15,663 [Add to Longdo]
不知[shū bù zhī, ㄕㄨ ㄅㄨˋ ㄓ, ] little imagined; scarcely realized, #19,429 [Add to Longdo]
[shū róng, ㄕㄨ ㄖㄨㄥˊ, / ] special glory, #21,147 [Add to Longdo]
教育[tè shū jiào yù, ㄊㄜˋ ㄕㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, ] special education, #38,378 [Add to Longdo]
途同归[shū tú tóng guī, ㄕㄨ ㄊㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ, / ] different routes to the same destination (成语 saw); fig. different means of achieve the same end, #48,075 [Add to Longdo]
[shū sǐ, ㄕㄨ ㄙˇ, ] to behead; desperate struggle, #49,188 [Add to Longdo]
[shū yì, ㄕㄨ ㄧˋ, / ] entirely different; quite separate, #118,258 [Add to Longdo]
[Wén shū, ㄨㄣˊ ㄕㄨ, ] Manjushri, the Bodhisattva of keen awareness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
に(P);異に[ことに, kotoni] (adv) (1) especially; particularly; unusually; above all; (2) (arch) additionally; (P) [Add to Longdo]
の外;の他[ことのほか, kotonohoka] (adv) exceedingly; unusually; exceptionally [Add to Longdo]
[しゅぐう, shuguu] (n) special favour; special favor [Add to Longdo]
[しゅくん, shukun] (n) meritorious deeds; (P) [Add to Longdo]
勲賞[しゅくんしょう, shukunshou] (n) (sumo) Outstanding Performance Award [Add to Longdo]
[しゅこう, shukou] (n) distinguished service; distinguished services [Add to Longdo]
[ことさら, kotosara] (adv) intentionally; deliberately; especially [Add to Longdo]
[しゅしょう, shushou] (adj-na,n) admirable; laudable; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's all think on this together and we might be able to come up with some good ideas. They say two heads are better than one.三人寄れば文の知恵って言うだろ。みんなで考えれば、いい案が浮かぶかもしれないよ。
I like the Terminator films because the special effects are fantastic.私は特効果がすばらしいので「ターミネーター」が好きです。
I work in a special unit.私は特部隊に勤務する。
Blessed are those who have no talent!持って生まれたる特の才能なき者は幸いなるかな。
Some animals are endowed with special gifts.な才能を与えられた動物もいる。
To 'name' we pass the page identifier (Japanese and special characters cannot be used).nameにはページの識別名(日本語や特な文字は使用できません)を与えます。
I don't know if he has any special powers or not, but he's probably stronger than a normal human.能力があるかどうかは分かりませんが、普通の人間以上の力はあった事でしょう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こと, koto] besonders, insbesondere [Add to Longdo]
[ことに, kotoni] besonders, insbesondere [Add to Longdo]
の外[ことのほか, kotonohoka] uebermaessig, aeusserst, ungewoehnlich [Add to Longdo]
[しゅしょう, shushou] loeblich, lobenswert [Add to Longdo]
[しゅくん, shukun] hervorragende_Verdienste [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top