ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -此-, *此*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[此, cǐ, ㄘˇ] this, these; in this case, then
Radical: , Decomposition:   止 [zhǐ, ㄓˇ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] sitting man, Rank: 116

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cǐ, ㄘˇ, ] this; these, #343 [Add to Longdo]
[yīn cǐ, ㄧㄣ ㄘˇ, ] thus; consequently; as a result, #281 [Add to Longdo]
[rú cǐ, ㄖㄨˊ ㄘˇ, ] in this way; so, #574 [Add to Longdo]
[cǐ cì, ㄘˇ ㄘˋ, ] this time, #971 [Add to Longdo]
[cǐ wài, ㄘˇ ㄨㄞˋ, ] besides; in addition; moreover; furthermore, #1,161 [Add to Longdo]
[cǐ shí, ㄘˇ ㄕˊ, / ] now; this moment, #1,708 [Add to Longdo]
[wèi cǐ, ㄨㄟˋ ㄘˇ, / ] for this reason; with regards to this; in this respect; in order to do this; to this end, #1,966 [Add to Longdo]
[cǐ qián, ㄘˇ ㄑㄧㄢˊ, ] before this; before then; previously, #2,051 [Add to Longdo]
[zài cǐ, ㄗㄞˋ ㄘˇ, ] hereto; here, #2,400 [Add to Longdo]
[bǐ cǐ, ㄅㄧˇ ㄘˇ, ] each other; one another, #2,884 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
の(P);斯の[この, kono] (adj-pn) (uk) (See 何の・どの,れ・1,其の・1,彼の) this (something or someone close to the speaker (including the speaker), or ideas expressed by the speaker); (P) [Add to Longdo]
の上[このうえ, konoue] (adv) furthermore; anymore; above or beyond this [Add to Longdo]
の親にしての子有り[このおやにしてこのこあり, konooyanishitekonokoari] (exp) (id) Like father, like son [Add to Longdo]
の世[このよ, konoyo] (n) this world; the present [Add to Longdo]
の世界[このせかい, konosekai] (n) this world [Add to Longdo]
の中[このじゅう, konojuu] (n-adv,n-t) (obs) recently; not long ago; for a while recently; all the while recently [Add to Longdo]
の程[このほど, konohodo] (n-adv) (1) (uk) now; at this time; (2) the other day; recently; lately [Add to Longdo]
の内;の中[このうち, konouchi] (n-adv,n-t) (obs) meanwhile; the other day; recently [Add to Longdo]
の様に;この様に[このように, konoyouni] (adv) (uk) in this manner; in this way; like this [Add to Longdo]
れ(P);是;是れ;之;之れ;維;惟[これ, kore] (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We have to take advantage of this situation.の状況をりようすべきだ。
Get me out of here.処から出してくれ。
#B: の{この} 日(ひ)[1] が 何度 も 巡る{めぐって} 来る(くる){きます} ように[2]
#B: 一方[1] 年取った 帰り 待つ 見える 迚も 沢山 方 お祖母さん お祖父さん 猫 やって来る
#B: 貴方 は の{この} 出来事 を 知る
#B: 君(きみ) が 愛する 詩人 か 今(いま) 正に{まさに} の{この} 時(とき) 遥か 成る{なる} 地 君(きみ) を 思う{思い} 君(きみ) を
#B: バックアップ リストア シミュレーション 手作業 行う 頻繁 れ程 退屈 間違い 易い 憔悴
#B: の{この} フィーリング 迚も{とても} 隠す{隠せない}
#B: の{この} フィーリング 迚も{とても} 隠す{隠せ} やしない
#B: の{この} フィーリング もう どうしたって 隠す{隠せ} やしない
#B: れ[1]{これ} 以上[2] オルガン を[1] 弾く(ひく){弾けない} よ[1]
#B: 読む 乃{の} なら の{この} 本(ほん)[1] を 上げる{あげよう}

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
. ..and right from here, the view looks just like heaven.[JP] まさしく所は楽園のように見えます Forbidden Planet (1956)
But,[CN] Crows Zero II (2009)
I see.[CN] 原来如 Detective Conan: The Time Bombed Skyscraper (1997)
I'm here[CN] 小可在 The Delightful Forest (1972)
Before the first year was out, they had all, every man and woman.. .[JP] 最初の年に彼らは所から 出て行った、全ての男と女がね・・ Forbidden Planet (1956)
How do these continents check with the old charts?[JP] 所の大陸はどうなっているか 古い地図で確認できるか? Forbidden Planet (1956)
Darn,[CN] 岂有理! Vexille (2007)
Warm in here, skipper.[JP] 所は暖かいな、スキッパー Forbidden Planet (1956)
Besides...[CN] 外... The Sweet Hereafter (1997)
So sad.[CN] 悲哀 Curtains (1983)
-All right, Cookie, out of here. -Aye, aye, sir.[JP] - よし、クッキー 所から出て行くのだ Forbidden Planet (1956)
Your best procedure will be to turn back at once without landing.[JP] 君達の最良の選択肢は 所に一度も着陸せず引き返すことだ Forbidden Planet (1956)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top