ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

止まる

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -止まる-, *止まる*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
止まる[とまる, tomaru] TH: มาจับ
止まる[とまる, tomaru] TH: จอด

Japanese-English: EDICT Dictionary
止まる[やまる, yamaru] (v5r,vi) (col) to cease; to stop; to be over [Add to Longdo]
止まる(P);留まる(P);停まる;駐まる;止る;留る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stop (moving); to come to a stop; (2) to stop (doing, working, being supplied); to come to a halt; to cease; to be stopped; to be suspended; (3) to alight; to perch on; (P) [Add to Longdo]
止まる(P);留まる;停まる;駐まる[とどまる, todomaru] (v5r,vi) (1) to remain; to abide; to stay (in the one place); (2) to be limited to; to be confined to; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Move along now.<警官の号令>立ち止まるな。
Don't stop here.ここで止まるな。
At the bus stop, people waited in orderly lines, but as soon as the bus pulled up, the line broke up.そのバス停で人々は整列して待っていたが、バスが止まるとすぐにその列は崩れた。
It was a very slow train. It stopped at every little station.それはとてものろい列車だった。小さな駅ごとに止まるのだった。
Please remain seated until the bus comes to a complete stop.バスが完全に止まるまで座席に座っていて下さい。
Please remain seated until the bus stops completely.バスが完全に止まるまで席に着いていて下さい。
Don't get off the bus till it stops.バスが止まるまで降りてはだめ。
Don't get off the bus till it stops.バスが止まるまで降りるな。
Advance in science is continuous.科学の進歩は止まることがない。
The policeman blew his whistle for the car to stop.警官はその車が止まるように笛を吹いた。
The policeman whistled for the car to stop.警官は口笛を吹いて車に止まるよう合図した。
The policeman signed to me to stop.警官は私に止まるよう合図した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
止まる[とまる, tomaru] halten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top