ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -止-, *止*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[止, zhǐ, ㄓˇ] to stop, to halt; to detain; to desist
Radical: , Decomposition:   上 [shàng, ㄕㄤˋ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictographic] A foot, Rank: 596
[此, cǐ, ㄘˇ] this, these; in this case, then
Radical: , Decomposition:   止 [zhǐ, ㄓˇ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] sitting man, Rank: 116
[正, zhèng, ㄓㄥˋ] straight, right, proper, correct, just, true
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  止 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] A foot 止 stopping in the right place 一, Rank: 129
[步, bù, ㄅㄨˋ] walk, stroll, pace, march; to make progress
Radical: , Decomposition:   止 [zhǐ, ㄓˇ]  ?
Etymology: [ideographic] Modern form of 歨; putting one foot 止 in front of the other, Rank: 349
[武, wǔ, ㄨˇ] military; martial, warlike
Radical: , Decomposition:   一 [, ]    弋 [, ㄧˋ]  止 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] To stop someone 止 with an arrow 弋, Rank: 501
[歧, qí, ㄑㄧˊ] to diverge, to fork; a branch; a side road
Radical: , Decomposition:   止 [zhǐ, ㄓˇ]  支 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] stop, Rank: 2071
[歪, wāi, ㄨㄞ] slanted, askew, awry
Radical: , Decomposition:   不 [, ㄅㄨˋ]  正 [zhèng, ㄓㄥˋ]
Etymology: [ideographic] Not 不 straight 正, Rank: 2239
[歨, bù, ㄅㄨˋ] Old variant of 步
Radical: , Decomposition:   止 [zhǐ, ㄓˇ]  止 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] Putting one foot 止 in front of the other
[歰, sè, ㄙㄜˋ] to argue, to disagree, to wrangle
Radical: , Decomposition:     刃 [rèn, ㄖㄣˋ]  刃 [rèn, ㄖㄣˋ]    止 [zhǐ, ㄓˇ]  止 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] Two people 止 exchanging sharp words 刃
[歲, suì, ㄙㄨㄟˋ] year; years old, age; harvest
Radical: , Decomposition:   止 [zhǐ, ㄓˇ]    戊 [, ㄨˋ]  ?
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, ] to stop; to prohibit; untill, #3,324 [Add to Longdo]
[fáng zhǐ, ㄈㄤˊ ㄓˇ, ] to prevent; to guard against; to take precautions, #2,029 [Add to Longdo]
[tíng zhǐ, ㄊㄧㄥˊ ㄓˇ, ] to stop; to halt; to cease, #2,213 [Add to Longdo]
[wéi zhǐ, ㄨㄟˊ ㄓˇ, / ] until, #2,695 [Add to Longdo]
[jìn zhǐ, ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] to prohibit, #3,182 [Add to Longdo]
[zǔ zhǐ, ㄗㄨˇ ㄓˇ, ] to prevent; to block, #3,889 [Add to Longdo]
[jié zhǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄓˇ, ] to close; to stop; to put a stop to sth; cut-off point; stopping point; deadline, #4,649 [Add to Longdo]
[bù zhǐ, ㄅㄨˋ ㄓˇ, ] incessantly; without end; more than; not limited to, #4,887 [Add to Longdo]
[zhì zhǐ, ㄓˋ ㄓˇ, ] to curb; to put a stop to; to stop; to check; to limit, #6,318 [Add to Longdo]
[zhōng zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˇ, / ] to stop; to terminate (legal), #7,049 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
まれ[とまれ, tomare] สัญญาณให้หยุดรถ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
める[やめる, yameru] TH: เลิก  EN: to end (vt)
める[やめる, yameru] TH: หยุด  EN: to cease
[やむ, yamu] TH: หยุด  EN: to cease (vi)
[やむ, yamu] TH: หยุด เลิก  EN: to stop
まる[とまる, tomaru] TH: มาจับ
まる[とまる, tomaru] TH: จอด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よし, yoshi] (n-suf,adj-no) (after the -masu stem of a verb) stopped in the midst of; half- (i.e. half-read) [Add to Longdo]
[よし, yoshi] (n) quitting; ceasing; giving up [Add to Longdo]
[よす, yosu] (suf,v5s) (after the -masu stem of a verb) (See 差す・さす・16) to stop in the midst of; to leave undone [Add to Longdo]
[よす, yosu] (v5s,vt) (See める・やめる・1) to cease; to abolish; to resign; to give up; (P) [Add to Longdo]
まない;已まない[やまない, yamanai] (exp,aux-adj) (1) (uk) (See む) (after the -te form of a verb) always; forever; (2) very; greatly (esp. of hopes and desires) [Add to Longdo]
まり[とまり, tomari] (n) stop; stoppage; end [Add to Longdo]
まり;り;留まり;留り[どまり, domari] (n-suf) (See まり・とまり) stopping at; going no further than [Add to Longdo]
まり木;り木;[とまりぎ, tomarigi] (n) (1) perch; (2) barstool [Add to Longdo]
まる[やまる, yamaru] (v5r,vi) (col) to cease; to stop; to be over [Add to Longdo]
まる(P);留まる(P);停まる;駐まる;る;留る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stop (moving); to come to a stop; (2) to stop (doing, working, being supplied); to come to a halt; to cease; to be stopped; to be suspended; (3) to alight; to perch on; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
No parking.駐車禁
"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.「私おなかすいた」小さい白いウサギがいいました、そして彼らはまっておおきなひなゆりの花の部分をたべました。
No Trespassing.<掲示>立ち入り禁
Move along now.<警官の号令>立ちまるな。
You want the Number 11. It stops in front of the post office.11番にお乗りにならないと、郵便局の前にまりますから。
After walking for an hour, we stopped to take a rest.1時間歩いてから、私たちはまって休息した。
A car drew up at the entrance.1台の車が入り口にまった。
NTT cancelled telephone cards with over 300 units.NTTは300度数以上のテレホンカードを廃した。
I'll do away with him.あいつの息の根をめてやる。
I hope you'll think better of it.あなたがそれを考え直してめてもらえればと思います。
When are you going to quit smoking?あなたはいつタバコをめるつもりですか。
You had better stop smoking.あなたはタバコをめた方が良い。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[とまる, tomaru] halten [Add to Longdo]
める[とめる, tomeru] anhalten, unterbrechen [Add to Longdo]
血剤[しけつざい, shiketsuzai] Blutstillungsmittel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top