ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -次-, *次*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[次, cì, ㄘˋ] order, sequence; second, next; one after the other
Radical: Decomposition: 冫 (bīng ㄅㄧㄥ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 欠 yawning multiple times 冫,  Rank: 183

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cì, ㄘˋ, ] next in sequence; second; the second (day, time etc); secondary; vice-; sub-; infra-; inferior quality; substandard; order; sequence; hypo- (chem., meaning extra oxygen atom); classifier for enumerated events: time, #96 [Add to Longdo]
[zhè cì, ㄓㄜˋ ㄘˋ, / ] present; now; current, #544 [Add to Longdo]
[zài cì, ㄗㄞˋ ㄘˋ, ] one more time; again; one more; once again, #893 [Add to Longdo]
第一[dì yī cì, ㄉㄧˋ ㄧ ㄘˋ, ] the first time; first; number one, #965 [Add to Longdo]
[cǐ cì, ㄘˇ ㄘˋ, ] this time, #971 [Add to Longdo]
[měi cì, ㄇㄟˇ ㄘˋ, ] every time, #1,326 [Add to Longdo]
[shǒu cì, ㄕㄡˇ ㄘˋ, ] for the first time, #1,345 [Add to Longdo]
[duō cì, ㄉㄨㄛ ㄘˋ, ] many times; repeatedly, #1,846 [Add to Longdo]
[qí cì, ㄑㄧˊ ㄘˋ, ] next; secondly, #2,749 [Add to Longdo]
[xià cì, ㄒㄧㄚˋ ㄘˋ, ] next time, #3,263 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
世代[じせだい, jisedai] (n) รุ่นถัดไป
[じかい, jikai] (n) ครั้งต่อไป, คราวหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
期繰越[じきくりこ, jikikuriko] ยอดยกไป
第に[しだいに, shidaini] ตามลำดับ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[つぎ, tsugi] Thai: ต่อไป English: next

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つぎ, tsugi] (pref) (1) next; (2) (See 亜) hypo- (i.e. containing an element with low valence); (ctr) (3) order; sequence; time; times [Add to Longdo]
[つぎ, tsugi] (n,adj-no) (1) next; following; subsequent; (2) stage; station; (P) [Add to Longdo]
々(P);[つぎつぎ, tsugitsugi] (adv,adv-to,n) in succession; one by one; (P) [Add to Longdo]
々に(P);[つぎつぎに, tsugitsugini] (adv) one by one; one after another; successively; (P) [Add to Longdo]
々回[じじかい, jijikai] (n) the time after next [Add to Longdo]
いで[ついで, tsuide] (adv,conj) next; secondly; subsequently; (P) [Add to Longdo]
からへと[つぎからつぎへと, tsugikaratsugiheto] (exp) in succession; one after another [Add to Longdo]
ぐ(P);亜ぐ[つぐ, tsugu] (v5g,vi) to rank next to; to come after; (P) [Add to Longdo]
ぐ身[つぐみ, tsugumi] (n) next in line; heir [Add to Longdo]
なる[つぎなる, tsuginaru] (adj-f) next; the next [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"When will you be back?" "It all depends on the weather."「いつ戻りますか」「天候第です」
"Shall I have him call you when he gets back?" "Yes, please."「帰り第、こちらがお電話させましょうか」「お願いします」
"What shall I do next?" she said to herself.はどうしょうか」と彼女は独り言を言った。
"Next time," he said.回だよ」と彼は言った。
No sooner has one typhoon passed than the next one approaches.1つが通り過ぎたかと思うと、すぐにの台風が接近する。
The following is what he started to think, as he made his way to room 418.418号室に行く途中、彼はのように思い始めました。
We'll pay you on demand any day after July 10th.7月10日以降なら、いつでも請求第に支払います。
My baby says she's travelin' on the train after 909.909のの汽車に乗るわってオレのあの娘はいったよ。 [F] [M]
I'll write you as soon as I arrive there.あちらへつき第お手紙を差し上げます。
If you can read the following, we can communicate in Japanese, too.あなたがのものを読めたら、日本語でも通信できますよね。
How much we pay you depends on your skill.あなたにいくら給料を支払うかは、あなたの腕第ですね。
It looks like your luggage is on the next flight.あなたの荷物は、このの便に乗っているようです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your next novel,[JA] にあなたが書く小説だけは Confrontation (2017)
For your next book, you'd better write a best-seller.[JA] 絶対 は大ヒット作 書きなよ? Values (2017)
This photochemical restoration is based on incomplete camera negatives.[CN] 這是根據不完整的負片進行修復的 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Kiss that guy again.[CN] 可以找那个人再试一 Episode #1.4 (2004)
The only thing I could do is go back to the gym, reassess myself with my team and try our best in the next go round.[JA] これからジムに戻って チームと話し合い の試合へ向けて準備する CounterPunch (2017)
I'm still owe you one.[CN] 下一我一定会打断你的肋骨 Episode #1.4 (2004)
If you have an idea for your next work, could you tell us about it?[JA] 回作の構想があれば お聞かせください Appeal (2017)
Is that Ok?[CN] 上没抱你现在我来补偿你 Episode #1.7 (2004)
If this date gets cancelled, I'm going to dig a hole and bury myself.[CN] 死给你看 我告诉你我这可是豁出去了 Episode #1.5 (2004)
Then my life was written in detail, where I was born, where I went to school, the part-time jobs I had, my relationships and friends at the time, that I published my debut novel at age 26,[JA] に 僕の経歴が こと細かにつづられていて 出身地 出身校 アルバイトを含む職歴 当時の交際相手や交友関係 Disbanded (2017)
First a murder, then a fire.[JA] (森口(もりぐち))殺人のは火災か Disbanded (2017)
What the...just those are 30 dollars each?[CN] 拜托3万算什么 上演唱会的时候 Episode #1.2 (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
のレコード[つぎのレコード, tsugino reko-do] next record [Add to Longdo]
の実行完結文[つぎのじっこうかんけつぶん, tsuginojikkoukanketsubun] next executable sentence [Add to Longdo]
の実行文[つぎのじっこうぶん, tsuginojikkoubun] next executable statement [Add to Longdo]
ホップ[つぎホップ, tsugi hoppu] next hop [Add to Longdo]
[じき, jiki] next version, next release [Add to Longdo]
[じげん, jigen] dimension [Add to Longdo]
元数[じげんすう, jigensuu] rank [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つぎ, tsugi] naechst [Add to Longdo]
[じかん, jikan] Vizeminister [Add to Longdo]
[じなん, jinan] der_zweitaelteste_Sohn [Add to Longdo]
[しだい, shidai] Reihenfolge, sobald [Add to Longdo]
[じろう, jirou] Jirou (maennl.Name) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top