ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -欠-, *欠*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[欠, qiàn, ㄑㄧㄢˋ] to lack, to owe; to breathe, to yawn
Radical: , Decomposition:     人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [ideographic] A man 人 yawning ⺈, Rank: 1948
[次, cì, ㄘˋ] order, sequence; second, next; one after the other
Radical: , Decomposition:   冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] A person 欠 yawning multiple times 冫, Rank: 183
[欢, huān, ㄏㄨㄢ] happy, glad, joyful
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: -, Rank: 685
[款, kuǎn, ㄎㄨㄢˇ] funds, payment; item, article
Radical: , Decomposition:     士 [shì, ㄕˋ]  示 [shì, ㄕˋ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] owe, Rank: 807
[欧, ōu, ] Europe, ohm; surname
Radical: , Decomposition:   区 [, ㄑㄩ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: -, Rank: 823
[歌, gē, ㄍㄜ] song, lyrics; to sing, to chant
Radical: , Decomposition:   哥 [, ㄍㄜ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] breath, Rank: 1040
[欲, yù, ㄩˋ] desire, want, longing, intent
Radical: , Decomposition:   谷 [, ㄍㄨˇ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] lack, Rank: 1045
[欣, xīn, ㄒㄧㄣ] delighted, happy, joyous
Radical: , Decomposition:   斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] lack, Rank: 1523
[欺, qī, ㄑㄧ] to cheat, to double-cross, to deceive
Radical: , Decomposition:   其 [, ㄑㄧˊ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] lack, Rank: 1699
[歇, xiē, ㄒㄧㄝ] to stop, to rest, to lodge
Radical: , Decomposition:   曷 [, ㄏㄜˊ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] yawn, Rank: 1828

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, ] deficient; owe; to lack; yawn, #3,130 [Add to Longdo]
[tuō qiàn, ㄊㄨㄛ ㄑㄧㄢˋ, ] in arrears; behind in payments; to default on one's debts, #7,293 [Add to Longdo]
[qiàn jiā, ㄑㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, ] suboptimal; subpar; not good enough, #16,965 [Add to Longdo]
[hā qiàn, ㄏㄚ ㄑㄧㄢˋ, ] yawn, #30,580 [Add to Longdo]
[kuī qiàn, ㄎㄨㄟ ㄑㄧㄢˋ, / ] to fall short of; to have a deficit; deficit; deficiency, #34,646 [Add to Longdo]
[qiàn tuǒ, ㄑㄧㄢˋ ㄊㄨㄛˇ, ] not very proper or appropriate; not satisfactory or dependable, #49,164 [Add to Longdo]
[hē qiàn, ㄏㄜ ㄑㄧㄢˋ, ] to yawn, #57,543 [Add to Longdo]
东风[zhǐ qiàn dōng fēng, ㄓˇ ㄑㄧㄢˋ ㄉㄨㄥ ㄈㄥ, / ] all we need is an east wind (成语 saw); lacking only one tiny crucial item, #71,032 [Add to Longdo]
[shē qiàn, ㄕㄜ ㄑㄧㄢˋ, / ] to offer credit; credit transaction; to buy or sell on account, #84,321 [Add to Longdo]
万事俱备,只东风[wàn shì jù bèi, zhi3 qian4 dong1 feng1, ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ ㄅㄟˋ, zhǐ qiàn dōng fēng, ㄓˇ ㄑㄧㄢˋ ㄉㄨㄥ ㄈㄥ, / ] everything is ready, all we need is an east wind (成语 saw); lacking only one tiny crucial item [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
けら[かけら, kakera] (n) แตกกระจาย,แตกแยกออกเป็นชิ้น ๆ
[けっかん, kekkan] (n) ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[けっぴん, keppin] (n) สินค้าขาด, ขาดส่ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ける[かける, kakeru] TH: ขาด  EN: to be lacking

Japanese-English: EDICT Dictionary
;缺(oK)[けつ, ketsu] (n) lack; deficiency; vacancy [Add to Longdo]
かす[かかす, kakasu] (v5s,vt) to miss (doing); to fail (to do); (P) [Add to Longdo]
かせない[かかせない, kakasenai] (exp,adj-i) indispensable; vital; fundamental; imperative; crucial; critical [Add to Longdo]
き餅;餅(io);掻き餅;掻餅(io)[かきもち, kakimochi] (n) (See 餅) mochi cut thin, dried, and baked or fried [Add to Longdo]
[かく, kaku] (v5k,vt) to lack; to break; to crack; to chip; (P) [Add to Longdo]
くことができない[かくことができない, kakukotogadekinai] (exp,adj-i) (See くことのできない,くべからざる) indispensable; essential; necessary [Add to Longdo]
くことのできない[かくことのできない, kakukotonodekinai] (exp,adj-i) (See くべからざる,くことができない) indispensable; essential; necessary [Add to Longdo]
くべからざる[かくべからざる, kakubekarazaru] (exp,adj-i) (See くことのできない,くことができない) indispensable; essential; necessary [Add to Longdo]
け;闕け;缺け[かけ, kake] (n) (1) fragment; splinter; (2) wane (of the moon) [Add to Longdo]
けたコップ[かけたコップ, kaketa koppu] (n) chipped cup [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"That's the one problem", he said angrily.「それが唯一の点だ」と彼は怒って言った。
Apart from a few faults, he is a trustworthy partner.2、3の点を別にすれば、彼は信頼できるパートナーだ。
Do you know the reason why two-thirds of the students did not attend the student meeting?3分の2の学生が学生大会に席した理由がわかりますか。
May I be excused from tomorrow's class?あしたの授業を席させていただいてよいでしょうか。
Even your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.あなたの点でさえも私のあなたに対する尊敬の気持ちを減じはしないし、友情においてはこれが大切なことです。
If your friend reminds you kindly of your faults, take what he says not only pleasantly, but thankfully.あなたの友人が親切にもあなたに自分の点を気づかせてくれたならば、その言葉を快く、そしてまた感謝して受け入れなさい。
You must account for your absence from the meeting.あなたは会議を席した理由を説明しなければなりません。
You must account for your absence.あなたは席の理由を説明しなければならない。
That plan still needed some finishing touches.あの件に関しては、画竜点睛をいてしまった。
I do not love him the less for his faults.あの人には点があるが、やはり私は好きだ。
I like that man all the better for his faults.あの男には点があるので、私はいっそう彼が好きだ。
What he lacks is courage.あの男にけているのは勇気だ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
落検査[けつらくけんさ, ketsurakukensa] completeness check [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かく, kaku] fehlen, nicht_da_sein [Add to Longdo]
[けつぼう, ketsubou] Mangel [Add to Longdo]
勤届け[けっきんとどけ, kekkintodoke] Abwesenheitsmeldung [Add to Longdo]
[けついん, ketsuin] unbesetzte_Stelle, freie_Stelle, Vakanz [Add to Longdo]
[けつじょ, ketsujo] das_Fehlen, Mangel [Add to Longdo]
[けっせき, kesseki] Abwesenheit, Fehlen [Add to Longdo]
席届け[けっせきとどけ, kessekitodoke] Absage [Add to Longdo]
[けっそん, kesson] Fehlbetrag, Defizit, Verlust [Add to Longdo]
[けってん, ketten] Fehler, Makel, Mangel [Add to Longdo]
[けっかん, kekkan] -Mangel, -Fehler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top