ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -欄-, *欄*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[欄, lán, ㄌㄢˊ] fence, railing, balustrade
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  闌 [lán, ㄌㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] wood

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lán, ㄌㄢˊ, / ] fence; railing; hurdle; column (of balance sheet); box (on spreadsheet), #5,833 [Add to Longdo]
栏目[lán mù, ㄌㄢˊ ㄇㄨˋ, / ] a column (in newspaper or news website), #5,708 [Add to Longdo]
专栏[zhuān lán, ㄓㄨㄢ ㄌㄢˊ, / ] special column, #11,167 [Add to Longdo]
栏杆[lán gān, ㄌㄢˊ ㄍㄢ, / ] railing; banister, #16,261 [Add to Longdo]
栅栏[zhà lán, ㄓㄚˋ ㄌㄢˊ, / ] fence, #25,404 [Add to Longdo]
围栏[wéi lán, ㄨㄟˊ ㄌㄢˊ, / ] fencing; railings; fence, #29,485 [Add to Longdo]
跨栏[kuà lán, ㄎㄨㄚˋ ㄌㄢˊ, / ] hurdles; hurdle race (athletics), #35,810 [Add to Longdo]
凭栏[píng lán, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄢˊ, / ] to lean on a parapet, #63,311 [Add to Longdo]
任务栏[rèn wù lán, ㄖㄣˋ ㄨˋ ㄌㄢˊ, / ] taskbar, #76,471 [Add to Longdo]
布告栏[bù gào lán, ㄅㄨˋ ㄍㄠˋ ㄌㄢˊ, / ] Bulletin board; Notice board, #98,625 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[らん, ran] (n) (1) column of text (e.g. in a newspaper); (2) field (in a form, web page, etc.); (P) [Add to Longdo]
[らんがい, rangai] (n,adj-no) margin; (P) [Add to Longdo]
干(P);闌干;[らんかん, rankan] (n) (1) guardrail; handrail; bannister; (2) (干, 闌干 only) (arch) (a person) shining like the stars or moon; (a person) crying endlessly; (P) [Add to Longdo]
[らんま, ranma] (n) (in Japanese architecture) transom [Add to Longdo]
参照[らんさんしょう, ransanshou] (n) column reference; see column below [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
All you have to do is fill the blanks below.以下の空部分にご記入頂くだけで結構です。
I always read the sports page first.一番最初に見るのはスポーツだよ。
The footnotes are at the bottom of the page.脚注はページの下にある。
State police spokeswoman Janet Welp says the truck wound up crashing into a bridge railing along Interstate 30.州警察のジャネット・ウェルプ広報官によれば、そのトラックは州間高速道路30号線沿いの橋の干に激突して止まったとのことです。
The notes are at the bottom of the page.注はページの下についている。
Be sure to fill in the blanks from top to bottom beforehand.必ず、事前に全ての空部分を記入しておいて下さい。
Oh, while I remember, it seems that that was a bug that occurs when you use the comment field's 'letter-spacing' tag which adjusts the tracking.ああそうそう、コメントのバグは文字間を調節するletter-spacingタグを使うと起こるものだったみたい。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[らん, ran] column, field [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[らん, ran] (ZEITUNGS)KOLUMNE, SPALTE, GELAENDER [Add to Longdo]
[らんがい, rangai] Buchrand, Zeitungsrand [Add to Longdo]
[らんかん, rankan] -Gelaender [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top