ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -樹-, *樹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[樹, shù, ㄕㄨˋ] tree; to plant; to set up, to establish
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  尌 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shù, ㄕㄨˋ, / ] tree, #1,637 [Add to Longdo]
树立[shù lì, ㄕㄨˋ ㄌㄧˋ, / ] to set up; to establish, #3,323 [Add to Longdo]
树木[shù mù, ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ, / ] trees, #8,778 [Add to Longdo]
树林[shù lín, ㄕㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] woods; grove; forest, #10,797 [Add to Longdo]
果树[guǒ shù, ㄍㄨㄛˇ ㄕㄨˋ, / ] fruit tree, #13,128 [Add to Longdo]
树脂[shù zhī, ㄕㄨˋ ㄓ, / ] resin, #13,473 [Add to Longdo]
树枝[shù zhī, ㄕㄨˋ ㄓ, / ] branch; twig, #13,596 [Add to Longdo]
树叶[shù yè, ㄕㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] tree leaves, #13,995 [Add to Longdo]
圣诞树[Shèng dàn shù, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] Christmas tree, #15,072 [Add to Longdo]
植树[zhí shù, ㄓˊ ㄕㄨˋ, / ] to plant trees, #15,841 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じゅい, jui] (n) tree surgeon (esp. for famous or old trees) [Add to Longdo]
[きさめ, kisame] (n) precipitation resulting from thick fog condensing on leaves in a forest [Add to Longdo]
[じゅえい, juei] (n) shadow of a tree [Add to Longdo]
[じゅえき, jueki] (n) sap [Add to Longdo]
[じゅか;じゅげ, juka ; juge] (n) beneath the trees [Add to Longdo]
[じゅかい, jukai] (n) sea of trees; broad expanse of dense woodland; abundant leafage [Add to Longdo]
[じゅかん, jukan] (n) tree canopy; tree crown [Add to Longdo]
[じゅかん, jukan] (n) trunk; shaft [Add to Longdo]
[じゅけい, jukei] (n) tree form; tree shape; shape of a tree [Add to Longdo]
[じゅげい, jugei] (n,vs) arboriculture; tree growing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If a tree dies, plant another in its place.あるが枯れたら、その場所に、もう1本植えたまえ。
The English established colonies in America 1609.イギリス人は1609年アメリカに植民地を立した。
The English established colonies in America.イギリス人はアメリカに植民地を立した。
Great oaks from little acorns grow.カシの大も小さなドングリから育つ。
I wish I could show you the pretty ice on the trees.きれいな氷を見せてあげたいものです。
This tree is the same age as that one.この木はあの木と同じ齢だ。
The farmer caught the boy stealing the apples in his orchard.その農夫は男の子達が自分の果園でリンゴを盗んでいるのをみつけた。
Fruit trees require a large amount of space in which to grow.果実がなる木は、成長するための空間がかなり必要だ。
Bring a fruit tree into blossom.を開花させる。
Our ultimate goal is to establish world peace.我々の究極の目標は世界平和を立することである。
We have established friendly relations with the new government of that country.我々はその国の新政府との友好関係を立した。
The street lined with trees provided a vista of the sea.街路のある通りの向こうに海が見えた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じゅ, ju] BAUM [Add to Longdo]
[じゅもく, jumoku] -Baum, Gehoelz [Add to Longdo]
[じゅひ, juhi] Baumrinde, -Rinde [Add to Longdo]
[じゅりつ, juritsu] errichten, gruenden [Add to Longdo]
[じゅし, jushi] -Harz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top