ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -標-, *標*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[標, biāo, ㄅㄧㄠ] mark, sign, symbol; bid, prize
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] the topmost branches of a tree; surface; sign; to mark; (outward) sign; indication; prize; award; bid, #2,592 [Add to Longdo]
标准[biāo zhǔn, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, / ] (an official) standard; norm; criterion, #397 [Add to Longdo]
目标[mù biāo, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ, / ] target; goal; objective, #559 [Add to Longdo]
指标[zhǐ biāo, ㄓˇ ㄅㄧㄠ, / ] norm; index; target, #1,333 [Add to Longdo]
标志[biāo zhì, ㄅㄧㄠ ㄓˋ, / ] sign; mark; symbol; symbolize; to indicate; to mark, #2,182 [Add to Longdo]
商标[shāng biāo, ㄕㄤ ㄅㄧㄠ, / ] trademark; logo, #3,816 [Add to Longdo]
锦标赛[jǐn biāo sài, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄧㄠ ㄙㄞˋ, / ] championship contest; championships, #4,794 [Add to Longdo]
招标[zhāo biāo, ㄓㄠ ㄅㄧㄠ, / ] to invite bids, #5,293 [Add to Longdo]
标识[biāo zhì, ㄅㄧㄠ ㄓˋ, / ] mark, #6,720 [Add to Longdo]
标本[biāo běn, ㄅㄧㄠ ㄅㄣˇ, / ] specimen; sample; the root cause and symptoms of a disease, #6,910 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ひょうしき, hyoushiki] (n) สัญลักษณ์ , เครื่องหมาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ひょうじゅん, hyoujun] TH: เกณฑ์  EN: level
[ひょうじゅん, hyoujun] TH: มาตรฐาน  EN: standard

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひょうき;しるしばた, hyouki ; shirushibata] (n) identification; marking flag [Add to Longdo]
[ひょうき, hyouki] (n,vs) subject (of memo, email, etc.); title [Add to Longdo]
[ひょうご, hyougo] (n) motto; slogan; catchword; (P) [Add to Longdo]
[ひょうこう, hyoukou] (n) elevation; height above sea level; (P) [Add to Longdo]
高変動ベクトル[ひょうこうへんどうベクトル, hyoukouhendou bekutoru] (n) elevation fluctuation vector [Add to Longdo]
[ひょうじ, hyouji] (n,vs) posting up; declaration; demonstrating; marking [Add to Longdo]
[ひょうしき, hyoushiki] (n) sign; mark; flag; (P) [Add to Longdo]
識灯[ひょうしきとう, hyoushikitou] (n) beacon light [Add to Longdo]
[ひょうじゅん, hyoujun] (n) standard; level; norm; (P) [Add to Longdo]
準MIDIファイル[ひょうじゅんミディファイル, hyoujun mideifairu] (n) {comp} Standard MIDI File; SMF [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There was a sign saying, "Keep off the grass."「芝生に入らないで下さい」という識があった。
JST stands for Japan Standard Time.JSTは日本準時を表わす。
You seem to have lost sight of original objective.あなたは最初の目を見失っているようです。
What does that sign say?あれは何の識ですか。
Ann has achieved her desired goal.アンは望んでいた目を達成した。
What we call 'Standard English' is only one of the many dialects spoken all over the world.いわゆる「準英語」とは世界中で話されている数多い方言のうちの1つにすぎない。
Earning our customers confidence and respect is this firm's objective.お客様の信頼と尊敬を得ることが当社の目です。
This shirt is the standard size.このシャツは準サイズだ。
This movement has not yet achieved all its goals, but it has already had considerable impact in many areas of male-female relations.この運動はまだその全ての目を達成しているわけではないが、男女関係の色々な分野にすでにかなりの影響を与えている。
I can't see the road signs in this fog.この霧では道路識は見えない。
These specimens are divided into several categories.これらの本はいくつかの種類に分類される。
With a firm goal in mind, you will do well.しっかりとした目を持っていれば、うまくいくでしょう。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ひょうしき, hyoushiki] flag [Add to Longdo]
[ひょうじゅん, hyoujun] standard (a-no), average, level, norm [Add to Longdo]
準の応答メッセージ[ひょうじゅんのおうとうメッセージ, hyoujunnooutou messe-ji] built-in greeting [Add to Longdo]
準アクセス速度[ひょうじゅんアクセスそくど, hyoujun akusesu sokudo] standard access rate [Add to Longdo]
準エラー[ひょうじゅんエラー, hyoujun era-] standard error [Add to Longdo]
準データ形式[ひょうじゅんデータけいしき, hyoujun de-ta keishiki] standard data format [Add to Longdo]
準モジュール[ひょうじゅんモジュール, hyoujun moju-ru] standard module [Add to Longdo]
準ライブラリ[ひょうじゅんライブラリ, hyoujun raiburari] standard library [Add to Longdo]
準化[ひょうじゅんか, hyoujunka] standardization [Add to Longdo]
準化団体[ひょうじゅんかだんたい, hyoujunkadantai] standards organization, standards body [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひょう, hyou] ZEICHEN, MARKIERUNG [Add to Longdo]
[ひょうほん, hyouhon] Exemplar, Muster, Typus [Add to Longdo]
[ひょうさつ, hyousatsu] Namenschild [Add to Longdo]
準語[ひょうじゅんご, hyoujungo] Standardsprache, Hochsprache [Add to Longdo]
[ひょうご, hyougo] Wahlspruch, Motto [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top