ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -構-, *構*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[構, gòu, ㄍㄡˋ] to compose, to make; building, frame, structure
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  冓 [gòu, ㄍㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gòu, ㄍㄡˋ, / ] Broussonetia papyrifera; to construct; to form; to make up; to compose, #7,887 [Add to Longdo]
机构[jī gòu, ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] organization; agency; institution, #435 [Add to Longdo]
结构[jié gòu, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] structure; composition; makeup; architecture, #658 [Add to Longdo]
构成[gòu chéng, ㄍㄡˋ ㄔㄥˊ, / ] to constitute; to form; to compose; to make up, #2,025 [Add to Longdo]
构建[gòu jiàn, ㄍㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to construct (sth abstract), #3,600 [Add to Longdo]
构造[gòu zào, ㄍㄡˋ ㄗㄠˋ, / ] structure; composition; tectonic (geol.), #7,640 [Add to Longdo]
架构[jià gòu, ㄐㄧㄚˋ ㄍㄡˋ, / ] to construct; to build; infrastructure; architecture; framework, #8,628 [Add to Longdo]
构想[gòu xiǎng, ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] conceive, #13,155 [Add to Longdo]
构思[gòu sī, ㄍㄡˋ ㄙ, / ] to outline a story; to make a preliminary sketch, #13,536 [Add to Longdo]
虚构[xū gòu, ㄒㄩ ㄍㄡˋ, / ] imaginary, #15,955 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
いません[かまいません, kamaimasen] TH: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร  EN: it doesn't matter
[かまう, kamau] TH: แคร์
[かまう, kamau] TH: เกรงใจ  EN: to be concerned about
える[かまえる, kamaeru] TH: ตั้งท่า  EN: to set up

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かまえ, kamae] (n) (e.g. 凶, 閉) kanji enclosure type radical (must enclose at least two sides of the kanji) [Add to Longdo]
いません[かまいません, kamaimasen] (exp) no problem; it doesn't matter [Add to Longdo]
い手[かまいて, kamaite] (n) companion [Add to Longdo]
[かまう, kamau] (v5u) (1) (See わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P) [Add to Longdo]
[かまえ, kamae] (n) posture (e.g. in martial arts); pose; style; stance [Add to Longdo]
える[かまえる, kamaeru] (v1,vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P) [Add to Longdo]
へん[かまへん;かめへん, kamahen ; kamehen] (exp) (uk) (ksb [Add to Longdo]
わない[かまわない, kamawanai] (exp) (See う) no problem; it doesn't matter [Add to Longdo]
音障害[こうおんしょうがい, kouonshougai] (n) lisp [Add to Longdo]
[こうがい, kougai] (n) off grounds; outside the premises [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you mind if I smoke?" "Not in the least."「タバコを吸ってもよろしいですか」「ええ、結ですとも」
"Do you mind if I smoke?" "Not at all. Go ahead."「たばこを吸ってもよろしいですか」「結ですよ。どうぞ、どうぞ」
"Anything else?" "No, that's all."「ほかに何か要りますか」「それだけで結です」
"Will you have some more coffee?" "No, thanks. I've had enough."「もっとコーヒーはいかがですか」「もう結です?十分頂きました」
"May I help you?" "No, thank you. I'm just looking."「何を差し上げましょう?」「いや、結です。ただ見ているだけです」
"I don't mind if I keep working even after we're married," she said.「結婚してからも私働いてわないわよ」と彼女は言った。 [F]
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
"Shall I take a message?" "No, thank you."「伝言を承りましょうか」「いえ、結です」
A thousand yen will do.1、000円で結です。
Twelve musicians constitute the society.12人の音楽家たちが協会を成しています。
A team is composed of eleven players.1チームは11人の選手で成されている。
There doesn't seem any difference of meaning between the two constructions.2つの文には意味の違いは何も無いようだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[こうせい, kousei] configuration [Add to Longdo]
成データ[こうせいデータ, kousei de-ta] configuration data [Add to Longdo]
成員[こうせいいん, kouseiin] members [Add to Longdo]
成管理[こうせいかんり, kouseikanri] configuration management [Add to Longdo]
成機器[こうせいきき, kouseikiki] components [Add to Longdo]
成制御[こうせいせいぎょ, kouseiseigyo] configuration control [Add to Longdo]
成制御委員会[こうせいせいぎょいいんかい, kouseiseigyoiinkai] configuration control board [Add to Longdo]
成節[こうせいせつ, kouseisetsu] configuration section [Add to Longdo]
成体[こうせいたい, kouseitai] constituent [Add to Longdo]
成部品[こうせいぶひん, kouseibuhin] component [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かまう, kamau] sich_einmischen, behandeln [Add to Longdo]
える[かまえる, kamaeru] aufbauen, bauen, errichten, eine_Haltung_annehmen, eine_Stellung_annehmen [Add to Longdo]
[こうそう, kousou] Konzeption, -Plan, Entwurf [Add to Longdo]
[こうせい, kousei] Zusammensetzung, Aufbau, Struktur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top