ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -概-, *概*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[概, gài, ㄍㄞˋ] generally, probably, approximately
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  既 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 791

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gài, ㄍㄞˋ, ] general; approximate, #13,632 [Add to Longdo]
[gài niàn, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, ] concept; idea, #1,825 [Add to Longdo]
[dà gài, ㄉㄚˋ ㄍㄞˋ, ] roughly; probably; rough; approximate; about, #2,553 [Add to Longdo]
[gài kuò, ㄍㄞˋ ㄎㄨㄛˋ, ] summarize; generalize; briefly, #7,100 [Add to Longdo]
[gài lǜ, ㄍㄞˋ ㄌㄩˋ, ] probability (math.), #7,462 [Add to Longdo]
[gài kuàng, ㄍㄞˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] general situation; summary, #16,126 [Add to Longdo]
[yī gài, ㄧ ㄍㄞˋ, ] all; without any exceptions; categorically, #18,863 [Add to Longdo]
[qì gài, ㄑㄧˋ ㄍㄞˋ, / ] lofty quality; mettle; spirit, #20,028 [Add to Longdo]
[gài shù, ㄍㄞˋ ㄕㄨˋ, ] overview, #21,535 [Add to Longdo]
[gài lùn, ㄍㄞˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] outline; introduction; survey; general discussion, #27,679 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[がいねん, gainen] แนวคิดทั่วๆไป

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[がいよう, gaiyou] TH: เค้าโครง

Japanese-English: EDICT Dictionary
して[がいして, gaishite] (adv) generally; as a rule [Add to Longdo]
して言えば[がいしていえば, gaishiteieba] (exp) generally speaking; all in all; in general [Add to Longdo]
ね;大旨[おおむね, oomune] (adv) (1) (uk) in general; generally; mostly; roughly; largely; mainly; on the whole; by and large; (n) (2) gist; point; main idea [Add to Longdo]
[がいかつ, gaikatsu] (n,vs) summary; generalization; generalisation [Add to Longdo]
[がいかん, gaikan] (n,vs) general view; outline [Add to Longdo]
[がいきょう, gaikyou] (n) outlook; general situation; (P) [Add to Longdo]
[がいさん, gaisan] (n,vs,adj-no) approximation; rough estimate; (P) [Add to Longdo]
算要求[がいさんようきゅう, gaisanyoukyuu] (n) request for budgetary appropriations [Add to Longdo]
算要求基準[がいさんようきゅうきじゅん, gaisanyoukyuukijun] (n) budgetary request guidelines; ceiling for budget requests [Add to Longdo]
[がいすう, gaisuu] (n) round numbers [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We will begin by considering the concept of "quota".「割り当て」という念を考察することから始めよう。
Americans on the whole are a talkative people.アメリカ人はしておしゃべりな国民である。
Englishmen are, on the whole, conservative.イギリス人はして保守的である。
Before we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'エメット理論を検討する前に、「内部シンメトリー」という念を明確にしておかなければならない。
The question here is one of creating the framework with which we can outline the social trend.ここでの問題は、社会のトレンドを観できるような枠組みを創出することである。
Up to this point I have presented an overview of the growth of political unrest in the period.ここまでで、この時期の政治不安増大に関する要を述べてきた。
I must point out that we need to clarify the meaning of this over-used concept.このあまりにも使われすぎている念を明確にする必要があるころを指摘したい。
The population of the country is roughly estimated at 50,000,000.この国の人口は算5千万に達する。
This chapter will focus on the concepts of geometry.この章では幾何学の念に焦点をあてます。
From this point we go on to an even more detailed examination of the concept of repression.この段階を踏まえ、抑圧という念をさらに詳細に検証していくことになるだろう。
The climate here is generally mild.この土地の気候はして温暖だ。
The concept of zero sprang from the Hindu culture.ゼロという念はヒンドゥー文化に由来している。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[がいねん, gainen] concept [Add to Longdo]
念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] conceptual scheme [Add to Longdo]
念記号[がいねんきごう, gainenkigou] concept symbol [Add to Longdo]
念文書[がいねんぶんしょ, gainenbunsho] conceptual-document [Add to Longdo]
[がいよう, gaiyou] synopsis [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[がい, gai] ALLGEMEIN, UNGEFAEHR [Add to Longdo]
[がいねん, gainen] Begriff [Add to Longdo]
[がいかつ, gaikatsu] Zusammenfassung, Uebersicht [Add to Longdo]
[がいきょう, gaikyou] allgemeine_Lage, Ausblick [Add to Longdo]
[がいりゃく, gairyaku] Ueberblick, kurze_Zusammenfassung [Add to Longdo]
[がいさん, gaisan] (ungefaehrer) Ueberschlag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top