ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -植-, *植*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[植, zhí, ㄓˊ] tree, plant; to grow
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  直 [zhí, ㄓˊ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 1124

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhí, ㄓˊ, ] to plant, #7,732 [Add to Longdo]
[zhí wù, ㄓˊ ㄨˋ, ] botanical; plant; vegetation, #3,357 [Add to Longdo]
[zhòng zhí, ㄓㄨㄥˋ ㄓˊ, / ] plant; grow, #3,615 [Add to Longdo]
[yí zhí, ㄧˊ ㄓˊ, ] to transplant, #4,302 [Add to Longdo]
[zhí shù, ㄓˊ ㄕㄨˋ, / ] to plant trees, #15,841 [Add to Longdo]
[zhí zhū, ㄓˊ ㄓㄨ, ] tree trunk, #16,622 [Add to Longdo]
[dòng zhí wù, ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ㄨˋ, / ] plants and animals; flora and fauna, #16,792 [Add to Longdo]
[péi zhí, ㄆㄟˊ ㄓˊ, ] to cultivate; to train, #19,828 [Add to Longdo]
[fú zhí, ㄈㄨˊ ㄓˊ, ] foster; support, #21,981 [Add to Longdo]
物油[zhí wù yóu, ㄓˊ ㄨˋ ㄧㄡˊ, ] vegetable oil, #22,916 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
民地[しょくみんち, shokuminchi] (n) อาณานิคม
[しょくぶつ, shokubutsu] (n) พืช

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
える[うえる, ueru] TH: ปลูก  EN: to plant
える[うえる, ueru] TH: ไว้

Japanese-English: EDICT Dictionary
える[うえる, ueru] (v1,vt) to plant; to grow; (P) [Add to Longdo]
え込み;込み;込(io)[うえこみ, uekomi] (n) thick growth of plants; plantation; shrubbery; thicket [Add to Longdo]
え込む;込む[うえこむ, uekomu] (v5m,vt) to plant; to insert [Add to Longdo]
え替え[うえかえ, uekae] (n) (See え替える,移) transplanting; transplantation [Add to Longdo]
え替える[うえかえる, uekaeru] (v1) (See え替え,移) to transplant; to reset [Add to Longdo]
え付け[うえつけ, uetsuke] (n) planting [Add to Longdo]
え付ける;えつける;付ける[うえつける, uetsukeru] (v1,vt) to plant [Add to Longdo]
わる[うわる, uwaru] (v5r,vi) to be planted [Add to Longdo]
[しょくさい, shokusai] (n,vs) raising trees and plants [Add to Longdo]
[しょくじ, shokuji] (n,vs) typesetting [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Not until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.19世紀末になって初めて物の品種改良は科学の一分野となった。
That little house looks just like the little house my grandmother lived in when she was a little girl, on a hill covered with daisies and apple trees growing around.あの家は私のおばあさんが小さい時に住んでいた丘の上にあってひなぎくに囲まれまわりにりんごの木がわっていた家にとてもよく似ている。
Slaves are brought to the American colonies.アメリカの民地に連れて来られた奴隷たち。
The American culture had been transplanted from Europe.アメリカの文化はヨーロッパから移されたものだ。
Some plants cannot adapt themselves to the cold.ある種の物は寒さに順応できない。
If a tree dies, plant another in its place.ある樹が枯れたら、その場所に、もう1本えたまえ。
No animal can exist without plants.いかなる動物も、物なしでは生存できない。
England planted many colonies.イギリスは多くの民地を設けた。
The English established colonies in America 1609.イギリス人は1609年アメリカに民地を樹立した。
The English established colonies in America.イギリス人はアメリカに民地を樹立した。
Kenya used to be a British colony.ケニアはかつてイギリスの民地であった。
I will grow many trees here.ここにたくさんえよう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[うえる, ueru] pflanzen [Add to Longdo]
わる[うわる, uwaru] gepflanzt_werden [Add to Longdo]
[うえき, ueki] Gartenpflanze, Topfpflanze [Add to Longdo]
木鉢[うえきばち, uekibachi] Blumentopf [Add to Longdo]
民地[しょくみんち, shokuminchi] Kolonie [Add to Longdo]
[しょくぶつ, shokubutsu] Pflanze [Add to Longdo]
物園[しょくぶつえん, shokubutsuen] botanischer_Garten [Add to Longdo]
物性脂肪[しょくぶつせいしぼう, shokubutsuseishibou] Pflanzenfett [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top