ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

森林

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -森林-, *森林*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
森林[sēn lín, ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, ] forest, #3,601 [Add to Longdo]
森林[Hēi sēn lín, ㄏㄟ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, ] Black Forest; Schwarzwald, #58,780 [Add to Longdo]
只见树木不见森林[zhǐ jiàn shù mù bù jiàn sēn lín, ㄓˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, / ] unable to see the wood for the trees; fig. only able to see isolated details, and not the bigger picture [Add to Longdo]
夹山国家森林公园[Jiā shān guó jiā sēn lín gōng yuán, ㄐㄧㄚ ㄕㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, / ] Jiashansi National Forest Park in Shimen 石门, Changde 常德, Hunan [Add to Longdo]
森林培育[sēn lín péi yù, ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ ㄆㄟˊ ㄩˋ, ] forestry; silviculture [Add to Longdo]
森林脑炎[sēn lín nǎo yán, ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄠˇ ㄧㄢˊ, / ] forest encephalitis [Add to Longdo]
只见树木,不见森林[zhǐ jiàn shù mù, bu4 jian4 sen1 lin2, ㄓˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ, bù jiàn sēn lín, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, / ] only see the trees, but not see the forest (成语 saw, from Mao Zedong, On contradictions 毛澤東|毛泽东, 矛盾論|矛盾论); to concentrate on minutiae at the expense of the big picture [Add to Longdo]
森林蛋糕[Hēi sēn lín dàn gāo, ㄏㄟ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄢˋ ㄍㄠ, ] Black forest gateau; schwarzwälder Kirschtorte [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
森林[しんりん, shinrin] (n,adj-no) forest; woods; (P) [Add to Longdo]
森林火災[しんりんかさい, shinrinkasai] (n) forest fire [Add to Longdo]
森林[しんりんがく, shinringaku] (n) forestry [Add to Longdo]
森林公園[しんりんこうえん, shinrinkouen] (n) forest park [Add to Longdo]
森林再生[しんりんさいせい, shinrinsaisei] (n) reforestation [Add to Longdo]
森林生態学[しんりんせいたいがく, shinrinseitaigaku] (n) forest ecology [Add to Longdo]
森林[しんりんたい, shinrintai] (n) forest zone [Add to Longdo]
森林[しんりんち, shinrinchi] (n) (See 森林地帯) woodland; forested area [Add to Longdo]
森林地帯[しんりんちたい, shinrinchitai] (n) wooded country; wooded (timber) region; woodland; woodlands [Add to Longdo]
森林鉄道[しんりんてつどう, shinrintetsudou] (n) forest railroad [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Ship Island region was as woody and tenantless as ever.シップ・アイランドのあたりは、相も変わらぬ森林地帯で、相変わらず住む人とてなかった。
The land is clothed with woods.その国は森林でおおわれている。
A vast forest covers the mountains.広大な森林が山々を覆っている。
A mountain fire broke out and burnt the forest.山火事が発生して森林を焼いた。
Children are to the playground what leaves are to the forest.子どもと遊び場の関係は葉と森林の関係と同じである。
I lost my way in the forest.私は森林の中で道に迷った。
Forest conservation in an important issue all over the world.森林の保護は世界中の重要な問題だ。
The prevention of forest fires is everyone's responsibility.森林火災の防止はすべての人が負う義務です。
The woodland was parceled into farms.森林地はいくつかの農場に分けられた。
Water shortage is caused by the loss of forests.水不足は森林の喪失によって起こる。
In Central America forests are replaced by cattle ranches.中米では森林が家畜の牧場に取って代わられている。
The public is requested not to litter in these woods.森林内でごみを捨てないで下さい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
森林[しんりん, shinrin] Wald, Forst [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top