ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -森-, *森*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[森, sēn, ㄙㄣ] forest; luxuriant vegetation
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]    木 [, ㄇㄨˋ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Many trees 木 forming a forest, Rank: 1029

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sēn, ㄙㄣ, ] forest, #3,214 [Add to Longdo]
[sēn lín, ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, ] forest, #3,601 [Add to Longdo]
豪威尔[Ài sēn háo wēi ěr, ㄞˋ ㄙㄣ ㄏㄠˊ ㄨㄟ ㄦˇ, / ] Dwight D. Eisenhower (1890-1969), US army general and politician, Supreme Allied Commander in Europe during World War II, US President 1953–1961, #26,627 [Add to Longdo]
[Lú sēn bǎo, ㄌㄨˊ ㄙㄣ ㄅㄠˇ, / ] Luxembourg, #28,226 [Add to Longdo]
保尔[bǎo ěr sēn, ㄅㄠˇ ㄦˇ ㄙㄣ, / ] Paulson or Powellson (name); Henry (Hank) Paulson (1946-), US banker, US Treasury Secretary from 2006, #29,655 [Add to Longdo]
钱学[Qián Xué sēn, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ ㄙㄣ, / ] Tsien Hsue-shen or Qian Xuesen (1911-), US trained Chinese physicist and rocket scientist, returned to PRC in 1955 as leader of rocket and nuclear projects, #39,504 [Add to Longdo]
戒备[jiè bèi sēn yán, ㄐㄧㄝˋ ㄅㄟˋ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, / ] heavily-guarded, #43,004 [Add to Longdo]
汤普[Tāng pǔ sēn, ㄊㄤ ㄆㄨˇ ㄙㄣ, / ] Thompson (name), #44,547 [Add to Longdo]
[hóng sēn, ㄏㄨㄥˊ ㄙㄣ, ] Hun Sen (Cambodian leader), #54,513 [Add to Longdo]
帕金[Pà jīn sēn, ㄆㄚˋ ㄐㄧㄣ ㄙㄣ, ] Parkinson (name), #55,372 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);杜[もり, mori] (n) (1) forest; (2) (esp. 杜) (See 鎮守の杜) shrine grove; (P) [Add to Longdo]
の奥[もりのおく, morinooku] (n) deep in the forest [Add to Longdo]
の都[もりのみやこ, morinomiyako] (n) tree-clad town [Add to Longdo]
雲雀[もりひばり;モリヒバリ, morihibari ; morihibari] (n) (uk) woodlark (Lullula arborea) [Add to Longdo]
[しんかん, shinkan] (adj-na,n) silence [Add to Longdo]
閑とした[しんかんとした, shinkantoshita] (adj-f) still; quiet; silent as a graveyard [Add to Longdo]
[しんげん, shingen] (adj-na,n,adj-no) solemn [Add to Longdo]
;[しんしん, shinshin] (adj-na,n) deeply forested [Add to Longdo]
青蛙[もりあおがえる;モリアオガエル, moriaogaeru ; moriaogaeru] (n) (uk) forest green tree frog (Rhacophorus arboreus) [Add to Longdo]
羅万象[しんらばんしょう, shinrabanshou] (n) all things in nature; the whole creation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I do not regret having gone into the forest and up the mountain," replied the younger brother.「わたしはの中に入って、山に駆け上がったことを後悔していない。」と弟は答えた。
"I am not going into the forest after bear cubs," said the elder brother.「私はの中に小熊を探しに行くつもりはない」と兄がいった。
One day she met a wolf in the woods.ある日彼女はで狼に出会った。
And every day the boy would come and he would gather her leaves and make them into crowns and play king of the forest.いつも男の子は、彼女のところで、彼女の葉っぱで、王冠を作っての王様ごっこをしてあそんだ。
In California are the famous big trees, or "forest kings" as they are called.カリフォルニアには有名な大木、つまり、いわゆるの王者がある。
They went into the woods for a picnic.かれらはへピクニックへ行った。
The poor girl lost her way in the dark woods.かわいそうに少女は暗いの中で道に迷った。
Ken went as far as Aomori this summer.ケンは今年の夏青まで行った。
This truck transports fresh food from Aomori to Tokyo.このトラックは青から東京まで生鮮食料品を運ぶ。
You can see many animals in this forest.このでは多くの動物が見られる。
You can see some wild rabbits in the forest.このでは野生のうさぎを見る事が出来る。
It is believed that ghost exist in this forest.このには、幽霊がいると信じられている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もり, mori] Wald, Forst [Add to Longdo]
[しんりん, shinrin] Wald, Forst [Add to Longdo]
[しんかん, shinkan] -Stille, -Ruhe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top