ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -桅-, *桅*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[桅, wéi, ㄨㄟˊ] a ship's mast
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  危 [wēi, ㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 3558

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi, ㄨㄟˊ, ] mast, #45,830 [Add to Longdo]
[wéi gān, ㄨㄟˊ ㄍㄢ, ] mast, #44,653 [Add to Longdo]
[qián wéi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˊ, ] foremast [Add to Longdo]
竿[wéi gān, ㄨㄟˊ ㄍㄢ, 竿] ship mast; mast; also written [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The guy's right, the gardenia does bring him luck.[CN] 说对了 子花给他带来了好运 'G' Men (1935)
Oh! That's a night fish. You've been out in a ketch.[CN] 哎呀,那可是夜间活动的鱼儿 你一定是坐双船出海的 Night Train to Munich (1940)
I don't care if it was a three-masted schooner.[CN] 我不管是不是三纵帆船 Blithe Spirit (1945)
- An East Side mug with a gardenia?[CN] - 戴子花的东区歹徒 'G' Men (1935)
Avast the boom. Scuttle the funnels.[CN] 升起桿,打開艙口 The Uninvited (1944)
All you have to do is hear about a gardenia, and out of 4 million prints you pick the right one, just like that.[CN] 你只是听到子花 就从四百万的指纹里 选中了正确的一个 真是个神探 'G' Men (1935)
- Yeah, a gardenia.[CN] - 是的 子花 'G' Men (1935)
A mashed flower on the floor of the front seat, a gardenia.[CN] 在前座的地上有朵踩碎的子花 'G' Men (1935)
- Yes, a gardenia.[CN] - 是的 子花 'G' Men (1935)
The second cabin. He buy gardenia from me...[CN] 第二个屋子里 他从我这里买了子花 'G' Men (1935)
A gardenia?[CN] 子花 'G' Men (1935)
You might keep an eye on the flower shops. Leggett buys a gardenia every day.[CN] 你最好留意花店 莱格特每天都买束子花 'G' Men (1935)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top