ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -根-, *根*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[根, gēn, ㄍㄣ] root, basis, foundation
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 352

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gēn, ㄍㄣ, ] radical (chem.); root; basis; classifier for long slender objects, e.g. cigarettes, guitar strings, #1,455 [Add to Longdo]
[gēn jù, ㄍㄣ ㄐㄩˋ, / ] according to; based on; basis; foundation, #328 [Add to Longdo]
[gēn běn, ㄍㄣ ㄅㄣˇ, ] fundamental; basic; root; simply; absolutely (not); (not) at all, #842 [Add to Longdo]
[Ā gēn tíng, ㄚ ㄍㄣ ㄊㄧㄥˊ, ] Argentina, #6,013 [Add to Longdo]
[gēn yuán, ㄍㄣ ㄩㄢˊ, ] origin; root (cause), #8,703 [Add to Longdo]
[cǎo gēn, ㄘㄠˇ ㄍㄣ, ] grassroots democracy, #8,711 [Add to Longdo]
据地[gēn jù dì, ㄍㄣ ㄐㄩˋ ㄉㄧˋ, / ] base of operations, #12,036 [Add to Longdo]
[gēn zhì, ㄍㄣ ㄓˋ, ] to bring under permanent control; to effect a radical cure, #14,781 [Add to Longdo]
[gēn jī, ㄍㄣ ㄐㄧ, ] foundation, #16,744 [Add to Longdo]
[zhā gēn, ㄓㄚ ㄍㄣ, ] take root, #18,680 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ね, ne] (n) (1) stick-to-itiveness; perseverance; persistence; (2) (See 基・き・1) radical (esp. one that tends to ionize easily); (3) {math} root; (4) {Buddh} indriya (faculty of the body having a specific function, i.e. the sensory organs) [Add to Longdo]
[ね, ne] (n) (1) root (of a plant); (2) root (of a tooth, hair, etc.); center (of a pimple, etc.); (3) root root (of all evil, etc.); source; origin; cause; basis; (4) one's true nature; (5) (fishing) reef; (P) [Add to Longdo]
から[ねから, nekara] (adv,adj-no) (1) (See っから) since the beginning; natural-born (salesman, etc.); (2) (followed by a verb in negative form) absolutely (not); (not) at all [Add to Longdo]
から葉から[ねからはから, nekarahakara] (adv) (obsc) (See っから) (followed by a verb in negative form) absolutely (not); (not) at all [Add to Longdo]
が付く[ねがつく, negatsuku] (exp,v5k) to take (strike) root [Add to Longdo]
ざす(P);差す[ねざす, nezasu] (v5s,vi) to come from; to have roots in; (P) [Add to Longdo]
っから[ねっから, nekkara] (adj-no,adv) (1) by nature; from the very beginning; through and through; at heart; (2) (followed by a verb in negative form) absolutely (not); (not) at all [Add to Longdo]
っから葉っから[ねっからはっから, nekkarahakkara] (adv) (obsc) (See っから) (followed by a verb in negative form) absolutely (not); (not) at all [Add to Longdo]
っ子(P);っこ(P);[ねっこ, nekko] (n) root; stub; stump; (P) [Add to Longdo]
っ木[ねっき, nekki] (n) children's game in which a wooden stick driven into the ground is dislodged by sticks thrown at it [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
2. Cut the radishes into long sticks.2.大は拍子木に切る。
Two is the fourth root of sixteen.2は16の4乗です。
I'll do away with him.あいつの息のを止めてやる。
Your idea has no foundation at all.あなたの意見はまったく拠がない。
How long will you stay in Hakone?あなたはどのくらい箱にお泊りですか。
Look at that cat on the roof.あの屋の上にいる猫を見てごらんなさい。
That building whose roof is brown is a church.あの茶色の屋の建物は教会だ。
If you push yourself too hard, you'll make yourself ill.あまりを詰めるのは体に良くないよ。
Anne has been knitting with patience.アンは気よく編み物をしている。
Mount Everest is, so to speak, the roof of the world.エベレスト山は、いわば、世界の屋である。
To make a web, it starts by making a frame of this silk and fastening it to hard objects, such as trees or fences.クモの巣を作るには、このきぬの枠を作り、それを木や垣のような固い物体に固定させることから始める。
You'll get a clear picture with this antenna on the roof.このアンテナを屋につけると画面がはっきりする。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ね, ne] root [Add to Longdo]
コンテキスト[ねコンテキスト, ne kontekisuto] root context [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ね, ne] Wurzel, Geduld [Add to Longdo]
[ね, ne] Wurzel, Grund, Ursprung [Add to Longdo]
[こんかん, konkan] -Kern, Mittelpunkt, Grundlage [Add to Longdo]
[こんてい, kontei] Grund, Grundlage [Add to Longdo]
強い[ねづよい, neduyoi] tief_verwurzelt, hartnaeckig, zaeh [Add to Longdo]
[こんきょ, konkyo] -Grund, Grundlage, Basis [Add to Longdo]
本的[こんぽんてき, konponteki] grundlegend, gruendlich [Add to Longdo]
[こんき, konki] Geduld, Ausdauer [Add to Longdo]
[こんげん, kongen] Ursprung [Add to Longdo]
[こんぜつ, konzetsu] Ausrottung, Vertilgung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top