ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -枯-, *枯*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[枯, kū, ㄎㄨ] dried out, withered, decayed
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [ideographic] An old 古 tree 木; 古 also provides the pronunciation, Rank: 2188

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kū, ㄎㄨ, ] dried up, #12,530 [Add to Longdo]
[kū zào, ㄎㄨ ㄗㄠˋ, ] dry and dull; uninteresting, #14,890 [Add to Longdo]
[kū jié, ㄎㄨ ㄐㄧㄝˊ, ] used up; dried up; exhausted (of resources), #22,447 [Add to Longdo]
[kū wěi, ㄎㄨ ㄨㄟˇ, ] to wilt; to wither; wilted; withered; drained; enervated; exhausted, #23,791 [Add to Longdo]
[gān kū, ㄍㄢ ㄎㄨ, / ] withered; dried up, #23,882 [Add to Longdo]
水期[kū shuǐ qī, ㄎㄨ ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧ, ] period of low water level (winter in north China), #49,277 [Add to Longdo]
[kū cǎo, ㄎㄨ ㄘㄠˇ, ] withered grass; dry grass, #50,079 [Add to Longdo]
[kū shuǐ, ㄎㄨ ㄕㄨㄟˇ, ] scarce water; low water level, #53,441 [Add to Longdo]
萎病[kū wěi bìng, ㄎㄨ ㄨㄟˇ ㄅㄧㄥˋ, ] blight, #67,580 [Add to Longdo]
草杆菌[kū cǎo gǎn jùn, ㄎㄨ ㄘㄠˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣˋ, / ] Bacillus subtilis, #85,348 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
れる[かれる, kareru] TH: แห้งเหี่ยว  EN: to wither
れる[かれる, kareru] TH: เฉา  EN: to be blasted

Japanese-English: EDICT Dictionary
らす[からす, karasu] (v5s,vt) to let dry; to kill (vegetation); to season (lumber) [Add to Longdo]
れた演技[かれたえんぎ, karetaengi] (n) well-seasoned acting [Add to Longdo]
ればむ[かればむ, karebamu] (v5m,vi) to begin to wither; to begin to dry out [Add to Longdo]
れる[かれる, kareru] (v1,vi) (1) to wither (of a plant); to be blasted; to die; (2) to mature (of one's personality, abilities, etc.); (P) [Add to Longdo]
[かれがれ, karegare] (adj-f) dry-looking; withered [Add to Longdo]
れ山水;山水[かれさんすい, karesansui] (n) traditional (Chinese or Japanese) dry landscape garden [Add to Longdo]
れ枝;[かれえだ, kareeda] (n) dead branch (or twig, etc.); withered branch [Add to Longdo]
れ専[かれせん;カレセン, karesen ; karesen] (n) (uk) (from れたおじいさん専門) younger woman (usu. 20-30 years old) who is physically attracted to mature older men (usu. 50-60 years old) [Add to Longdo]
れ草;草;かれ草[かれくさ;こそう(枯草), karekusa ; kosou ( ko kusa )] (n) dry grass; dead grass; hay; withered grass [Add to Longdo]
れ尾花;尾花[かれおばな, kareobana] (n) withered silver grass [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A dry leaf fell to the ground.1枚のれ葉が地面に落ちた。
Cut down that dead tree, or it will fall down on your house.あのれ木を切り倒しなさい、さもないと、君の家に倒れてくる。 [M]
If a tree dies, plant another in its place.ある樹がれたら、その場所に、もう1本植えたまえ。
These flowers will live through the winter more often than not.この花はたいてい冬場もれずにもちますよ。
These flowers are dying.この花はれかけている。
This plant is dying for want of water.この植物は水不足でれかけている。
Smog causes plants to die.スモッグは植物がれる原因となる。
The flower died for lack of water.その花は水がないためにれた。
The boy tried to saw off the dead branch.その少年はれた枝をノコギリで切り取ろうとした。
The plants died for lack of water.その植物は水不足でれた。
Those flowers have died.それらの花はれてしまった。
The plants must have died because no one watered them.だれも水もやらないなので、その植物はれたに違いない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[こかつ, kokatsu] starvation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
らす[からす, karasu] trocknen, trocknen_lassen [Add to Longdo]
れる[かれる, kareru] verwelken, welken [Add to Longdo]
れ木[かれき, kareki] duerrer_Baum, toter_Baum [Add to Longdo]
れ葉[かれは, kareha] duerre_Blaetter, welke_Blaetter [Add to Longdo]
[かれき, kareki] duerrer_Baum, toter_Baum [Add to Longdo]
[こし, koshi] eingehen, absterben [Add to Longdo]
[こかつ, kokatsu] austrocknen, vertrocknen, erschoepft_sein [Add to Longdo]
[かれは, kareha] duerre_Blaetter, welke_Blaetter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top