ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -枢-, *枢*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[枢, shū, ㄕㄨ] door hinge; pivot; center of power
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  区 [, ㄑㄩ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 2616

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shū, ㄕㄨ, / ] hinge; pivot, #27,976 [Add to Longdo]
[shū niǔ, ㄕㄨ ㄋㄧㄡˇ, / ] hub (e.g. of traffic network); hinge; pivot; fulcrum, #10,030 [Add to Longdo]
[zhōng shū, ㄓㄨㄥ ㄕㄨ, / ] hub (e.g. of transport network); center; by ext. imperial court as the hub of centralized government, #16,381 [Add to Longdo]
密院[shū mì yuàn, ㄕㄨ ㄇㄧˋ ㄩㄢˋ, / ] privy council, #52,386 [Add to Longdo]
[shū jī, ㄕㄨ ㄐㄧ, / ] cardinal (Catholicism), #73,615 [Add to Longdo]
[shū zhóu, ㄕㄨ ㄓㄡˊ, / ] pivot; fulcrum, #143,235 [Add to Longdo]
不蠹[hù shū bù dù, ㄏㄨˋ ㄕㄨ ㄅㄨˋ ㄉㄨˋ, / ] lit. a door hinge never rusts (成语 saw); constant activity prevents decay, #293,226 [Add to Longdo]
[yào shū, ㄧㄠˋ ㄕㄨ, / ] important traffic hub; key crossroad, #342,175 [Add to Longdo]
神经系统[zhōng shū shén jīng xì tǒng, ㄓㄨㄥ ㄕㄨ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] Central Nervous System (CNS) [Add to Longdo]
[Tiān shū, ㄊㄧㄢ ㄕㄨ, / ] alpha Ursae Majoris [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とまら, tomara] (n) (1) pivot hinge (using extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame); (2) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut) [Add to Longdo]
[とまら, tomara] (n) (1) (arch) (See ・くるる) cavities in the frame of a door used as part of a pivot hinge; (2) door [Add to Longdo]
[とまら, tomara] (n) (See ・くるる) extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame (as part of a pivot hinge) [Add to Longdo]
[すうき, suuki] (n) important state matters [Add to Longdo]
機卿[すうききょう;すうきけい, suukikyou ; suukikei] (n) Cardinal (Catholic) [Add to Longdo]
[くるるど, kururudo] (n) (arch) (See ・くるる) door (with a pivot hinge) [Add to Longdo]
[すうじく, suujiku] (n) axle; pivot; (P) [Add to Longdo]
軸国[すうじくこく, suujikukoku] (n) (World War II) Axis powers [Add to Longdo]
[すうみつ, suumitsu] (n) state secrets [Add to Longdo]
密院[すうみついん, suumitsuin] (n) (Japanese) Privy Council (abolished in 1947) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Once divorced from key questions of national culture and identity, comparative literature loses its way.国家の文化とアイデンティティという要な問題から切り離された時点で、比較文化はその方向性を失う。
Tokyo is now a center of the world economy.東京は今や世界経済の中だ。
I had expected stronger resistance from the enemy but if anything there are less of them as we advance to the centre... Don't you think that's strange?私はもっと敵の抵抗があると踏んでたんだけど、むしろ中に進むほど敵が減ってきてる・・・。おかしいと思わないかしら? [F]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[すう, suu] DREHPUNKT, ACHSE, GELENK [Add to Longdo]
[すうみつ, suumitsu] Staatsgeheimnis [Add to Longdo]
[すうよう, suuyou] wichtig [Add to Longdo]
[すうじく, suujiku] -Achse, Mittelpunkt, Zentrum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top