ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -枠-, *枠*
Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);框[わく, waku] (n,n-suf) frame; slide; border; (P) [Add to Longdo]
に嵌まった[わくにはまった, wakunihamatta] (adj-f) stereotyped [Add to Longdo]
を付ける[わくをつける, wakuwotsukeru] (exp,v1) to set a frame; to frame [Add to Longdo]
[わくがい, wakugai] (n) beyond (the) limits; (P) [Add to Longdo]
形アンテナ;型アンテナ[わくがたアンテナ, wakugata antena] (n) (obsc) (See ループアンテナ) frame antenna [Add to Longdo]
[わくせん, wakusen] (n) grid-line (e.g. in spreadsheet); closing line [Add to Longdo]
組み(P);[わくぐみ, wakugumi] (n) frame; framework; (P) [Add to Longdo]
[わくない, wakunai] (n) within the limits (framework, boundaries, price, etc.); (P) [Add to Longdo]
番連勝[わくばんれんしょう, wakubanrenshou] (n) bracket win (in horse-racing); bracket quinella [Add to Longdo]
物語[わくものがたり, wakumonogatari] (n) frame story; frame narrative; frame tale [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
To make a web, it starts by making a frame of this silk and fastening it to hard objects, such as trees or fences.クモの巣を作るには、このきぬのを作り、それを木や垣根のような固い物体に固定させることから始める。
The question here is one of creating the framework with which we can outline the social trend.ここでの問題は、社会のトレンドを概観できるような組みを創出することである。
If a door doesn't fit the casing we must plane it carefully until it does.ドアがに合わなければ合うまでドアにかんなをかけなければならない。
He stood under the door frame.彼はドアの下に立った。
They painted the window frames yellow.彼らは窓を黄色く塗った。
The Democrats bought space on commercial television for the campaign.民主党は選挙運動のために民放テレビの放送を買いました。
When the frame is finished, the spider fixes lines of silk across it, just like the spokes of a bicycle wheel.が出来上がると、クモはちょうど自転車の車輪のやのように、それに絹の糸をかける。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[わく, waku] frame, border [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わく, waku] RAHMEN, EINFASSUNG [Add to Longdo]
[わくない, wakunai] im_Rahmen [Add to Longdo]
[わくぐみ, wakugumi] das_Einrahmen, Geruest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top