ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -林-, *林*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[lín(หลิน)] ชื่อแพรจีน มีหลายชนิด,ป่า,/-สาด,ราด (ความหมายเกี่ยวกับน้ำ)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[林, lín, ㄌㄧㄣˊ] forest, grove; surname
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Two trees 木 representing a forest,  Rank: 364

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] woods; forest; surname Lin, #1,480 [Add to Longdo]
[sēn lín, ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, ] forest, #3,601 [Add to Longdo]
[yuán lín, ㄩㄢˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] gardens; park; landscape garden, #6,475 [Add to Longdo]
[lín yè, ㄌㄧㄣˊ ㄧㄝˋ, / ] forest industry; forestry, #6,557 [Add to Longdo]
[Jí lín, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Jilin province (Kirin) in northeast China, abbr. 吉, capital 長春|长春; also Jilin prefecture level city, Jilin province, #6,997 [Add to Longdo]
[Bó lín, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Berlin (capital of Germany), #9,102 [Add to Longdo]
[Lín Biāo, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄧㄠ, ] Lin Biao (1908-1971), Chinese army leader at time of the Cultural Revolution, #10,012 [Add to Longdo]
[Guì lín, ㄍㄨㄟˋ ㄌㄧㄣˊ, ] Guilin prefecture level prefecture level city in Guangxi, #10,129 [Add to Longdo]
[Kè lín dùn, ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Clinton (name); Bill Clinton (1946-), US Democratic politician, President 1993-2001, #10,572 [Add to Longdo]
匹克[Ào lín pǐ kè, ㄠˋ ㄌㄧㄣˊ ㄆㄧˇ ㄎㄜˋ, / ] Olympic, #10,638 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest
[りんどう, rindou] Thai: แนวป่า English: woodland path

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はやし, hayashi] (n) woods; forest; copse; thicket; (P) [Add to Longdo]
[りんか, rinka] (n) family working in the forest industry; forestry family [Add to Longdo]
[りんがく, ringaku] (n) forestry; (P) [Add to Longdo]
[りんかん, rinkan] (n) canopy (of a forest); tree canopy; crown canopy [Add to Longdo]
[りんかん, rinkan] (n) in the forest [Add to Longdo]
間学校[りんかんがっこう, rinkangakkou] (n) outdoors school [Add to Longdo]
[りんぎょう, ringyou] (n) forestry; (P) [Add to Longdo]
業試験場[りんぎょうしけんじょう, ringyoushikenjou] (n) experimental forestry station [Add to Longdo]
檎(P);苹果[りんご(P);りゅうごう(檎)(ok);リンゴ, ringo (P); ryuugou ( ringo )(ok); ringo] (n) (1) (uk) (苹果 only refers to the fruit) apple; (2) apple tree (Malus pumila); (P) [Add to Longdo]
檎の芯;檎の心[りんごのしん, ringonoshin] (n) core of an apple [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A group started a campaign to preserve rain forests.ある団体が雨を保護する運動を起こした。
This apple is bad.この檎は腐っている。
Divide three apples between you three.これらの檎を3人で分けなさい。
The Ship Island region was as woody and tenantless as ever.シップ・アイランドのあたりは、相も変わらぬ森地帯で、相変わらず住む人とてなかった。
No good apple on a sour stock.すっぱい木においしい檎はならない。
Then they played race Around The Blackberry Bush until they were tired and thirsty.そのとき、彼らは、ブラックベリーのの周りをつかれて、のどがかわくまで競争して遊んでいました。
The land is clothed with woods.その国は森でおおわれている。
The apple is not mature yet.その檎はまだ熟していない。
Take the apple and divide it into halves.その檎を取って半分に割りなさい。
Most accidents, after all, happen around the corner, not in the rainforest.そもそも事故の大半は熱帯雨ではなく、身近な場所でおこるのである。
New York bristles with towering buildings.ニューヨークには高層ビルが立している。
Mayuko took a bite of my apple.マユコは私の檎を一口食べた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nobody has apples anymore.[JA] 檎なんて あるワケ... ARQ (2016)
Franklin![CN] 富兰克 No Strings Attached (2011)
He's got apples.[JA] 檎でもか? ARQ (2016)
Lindsay?[CN] 赛? Bad Johnson (2014)
The Western road runs next to a forest.[JA] 西の道は森に向かう The Huntsman: Winter's War (2016)
The third is in the Brazilian rainforest.[JA] 三つ目は ブラジルの熱帯雨 Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
The woman named Yuki Kobayashi said she was finished playing with me.[JA] (慎) 小佑希と名乗っていた女は 僕で遊ぶのは終わりだと言った Emotions (2017)
He has apples.[JA] 檎、あるわよ ARQ (2016)
Rin![CN] ! ... Gemini (1999)
Lam.[CN] 姓 72 ga cho hak (2010)
Clean.[CN] 克 Apocalypse Now (1979)
Maureen.[CN] 莫 Get Smart (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はやし, hayashi] Wald, Forst [Add to Longdo]
[りんがく, ringaku] Forstwissenschaft [Add to Longdo]
[りんりつ, rinritsu] dicht_nebeneinander_stehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top