ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -析-, *析*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[析, xī, ㄒㄧ] to split wood; to divide, to break apart
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Chopping 斤 wood 木; 斤 also provides the pronunciation, Rank: 1073

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] to separate; to divide; to analyze, #13,714 [Add to Longdo]
[fēn xī, ㄈㄣ ㄒㄧ, ] to analyze; analysis, #454 [Add to Longdo]
[fēn xī shī, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄕ, / ] analyst; commentator, #5,126 [Add to Longdo]
[jiě xī, ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ, ] to analyze; to resolve; (math.) analysis; analytic, #12,146 [Add to Longdo]
[pōu xī, ㄆㄡ ㄒㄧ, ] dissection; self-analysis, #14,743 [Add to Longdo]
[tòu xī, ㄊㄡˋ ㄒㄧ, ] dialysis (separation of crystalloids by osmosis), #16,730 [Add to Longdo]
[fēn xī jiā, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄐㄧㄚ, ] (political) analyst, #22,975 [Add to Longdo]
[fēn xī fǎ, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄈㄚˇ, ] the analytic method; analytic reasoning, #26,389 [Add to Longdo]
[xī chū, ㄒㄧ ㄔㄨ, ] to separate out, #33,749 [Add to Longdo]
[biàn xī, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧ, ] differentiate and analyze; discriminate, #37,690 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せきしゅつ, sekishutsu] (n,vs) {chem} separating; eduction [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your analysis of the situation is accurate.あなたの状況分は正確なものである。
Every situation requires individual analysis.あらゆる事態を個別に分する必要がある。
The analysis gives the following results.この分では次の結果が出ている。
The approach employed in this analysis was as follows.この分には以下のアプローチがとられた。
This is a good place to start the analysis.これはその分を始めるのに良い箇所だ。
The aviation expert analyzed the statistics in detail.その航空専門家は統計を詳細に分した。
By that, Boeing means that there may also have been other problems, but that an accident could have been avoided if the crew had done their job correctly.その分によって、ボーイング社は、他にも問題があったかもしれないが、乗務員が彼らの任務を正しくやっていれば、事故を回避することができただろうと、言いたいのである。
Freud originated psychoanalysis.フロイトは精神分を考案した。
Benson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.ベンソンとホームズは人工受精が両親に及ぼす心理的影響を分した。
The company's analysis shows that in over 60% of all accidents in the past ten years the behavior of the flight crew was the dominant cause.ボーイング社の分は過去10年間のあらゆる事故の60%以上が乗務員の行動が主要な原因だったことを示している。
A recent analysis by Boeing forecasts that unless safety is improved jet airliners could be falling out of the sky at the rate of once a week by the year 2010.安全性が改善されない限り、2010年までにジェット旅客機は週に1度の割合で空から落ちる事態になっている可能性があると、ボーイング社の分は予測している。
The doctor analyzed the blood sample for anemia.医者は貧血の検査をするためサンプルを分した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せき, seki] AUSEINANDERNEHMEN, TEILEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top