ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -杵-, *杵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[杵, chǔ, ㄔㄨˇ] pestle; to grind
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  午 (wǔ ˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 4,776

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǔ, ㄔㄨˇ, ] pestle; to poke, #32,911 [Add to Longdo]
血流漂[xuè liú piāo chǔ, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄡˊ ㄆㄧㄠ ㄔㄨˇ, ] enough blood flowing to float pestles (成语 saw); rivers of blood; blood bath, #331,477 [Add to Longdo]
成针[mó chǔ chéng zhēn, ㄇㄛˊ ㄔㄨˇ ㄔㄥˊ ㄓㄣ, / ] to grind an iron bar down to a fine needle (成语 saw); fig. to persevere in a difficult task; to study diligently, #786,430 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きね, kine] (n) mallet; pestle; pounder [Add to Longdo]
[きねづか, kineduka] (n) mallet handle [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't do it from standing out here.[CN] 你在这儿什么也干不了 把它弄过来 伙计 You can't do it from standing out here. Carrie (1976)
Well, you coming or are you just gonna sit there?[CN] 喂 你要跟来 还是只想在那 Pure Country (1992)
I don't give a fuck. Let's just stop standing around.[CN] 我不管 别在这里 Traffic (2000)
Well, go and tell him so! Well, don't stand there![CN] 好了 去跟他这么说吧 别在这儿了 Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
Don't stand there like a fencepost.[CN] 别像个电线杆一样搁那儿 Série noire (1979)
Hey, what in the hell are you standing around for?[CN] 你们他妈的都一个个在这里做什么? ! Once Upon a Time in the West (1968)
Don't stand there motionless like a broomstick![CN] 别那儿跟个电线杆似的一声不吭啊 Série noire (1979)
Well, don'tjust stand there. Be offwith you![CN] 别在那里 你可以去了 Viy (1967)
Your old stomping grounds, huh?[JA] 昔取った柄ってわけね Fast (2016)
There is nothing down there, had a bunch of flat-footed flat-headed Neanderthals, clubbing each other and grunting .[CN] 没有什么下跌,但有 一组扁平足 与平封头 原始每个节拍状 和抱怨 The Flintstones in Viva Rock Vegas (2000)
And then blood, lots of blood.[CN] 然后血流漂 Till Marriage Do Us Part (1974)
That's what I was going for.[JA] 昔取った柄さ Claire (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top