ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -条-, *条*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[条, tiáo, ㄊㄧㄠˊ] clause, condition; string, stripe
Radical: Decomposition: 夂 (zhǐ ㄓˇ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 214

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, / ] strip; item; article; clause (of law or treaty); classifier for long thin things (ribbon, river, road, trousers etc), #269 [Add to Longdo]
[tiáo jiàn, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] condition; prerequisite; factor, #510 [Add to Longdo]
[tiáo lì, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˋ, / ] regulations; rules; code, #2,897 [Add to Longdo]
[tiáo kuǎn, ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] clause (of contract or law), #5,029 [Add to Longdo]
[tiáo yuē, ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] treaty; pact, #6,546 [Add to Longdo]
线[xiàn tiáo, ㄒㄧㄢˋ ㄊㄧㄠˊ, 线 / ] streak, #7,859 [Add to Longdo]
[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] stripe, #11,479 [Add to Longdo]
[miàn tiáo, ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] noodles, #12,116 [Add to Longdo]
[zhǐ tiáo, ㄓˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] slip of paper, #13,253 [Add to Longdo]
[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process, #16,871 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じょうけん, jouken] (n) เงื่อนไข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じょうこう, joukou] ข้อกำหนด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n) (1) article (in document); provision; (2) stripe; streak; line [Add to Longdo]
海豚[すじいるか;スジイルカ, sujiiruka ; sujiiruka] (n) (uk) striped dolphin (Stenella coeruleoalba) [Add to Longdo]
[じょうかん, joukan] (n) stipulation; article; clause; provision [Add to Longdo]
[じょうき, jouki] (n) stipulation [Add to Longdo]
[じょうけん, jouken] (n) condition; conditions; term; terms; requirement; requirements; (P) [Add to Longdo]
件が揃う[じょうけんがそろう, joukengasorou] (exp,v5u) to satisfy the requirements [Add to Longdo]
件づけ;件付け[じょうけんづけ, joukenduke] (n) conditioning [Add to Longdo]
件を呑む[じょうけんをのむ, joukenwonomu] (exp,v5m) to accept the conditions [Add to Longdo]
件を満たす;件を充たす[じょうけんをみたす, joukenwomitasu] (exp,v5s) to meet the requirements; to satisfy the conditions [Add to Longdo]
件コード[じょうけんコード, jouken ko-do] (n) {comp} condition code [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.1978年に日本と中国との間に平和約が結ばれた。
He makes a religion of never wasting a penny.1銭たりともむだにしないのが彼の信だ。
The EC countries are working out a new security pact.EC諸国は新たな安全保障約を検討中です。
The U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.アメリカは約違反国に対する武器の輸出禁止を呼びかけています。
It was boredom that Aldous Huxley considered one of the most dangerous human conditions.オルダス・ハックスリーが人間のもっとも危険な件だと考えたのは倦怠であった。
We remind you that our terms are 60 days net.お支払いは60日以内という件だったと思いますが。
Women work on equal terms with men in this firm.この会社では女性は男性と対等の件で勤務している。
In this firm women work on equal terms with men.この会社では女性は男性と同じ件で働いている。
It is not reasonable to suppose that this rule is applicable under any condition.この規則がどんな件のもとでも適用できると考えるのは妥当ではない。
This work does not meet our requirements.この仕事はわれわれの必要件を満たしていない。
These conditions amount to refusal.この件では拒絶に等しい。
There is nobody who fulfils these conditions.この件に該当する人は誰もいない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here.[CN] 这 Seeking Justice (2011)
So is this what you had when you were adopted?[CN] 展示一下这项链 大钏哥那项链很漂亮吧 Episode #1.2 (2004)
As a condition of the exchange, he's demanded access to one of our satellites.[JA] として 交換の件、 彼はへのアクセスを要求しています 私たちの衛星の一つ。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
8 bamboos[CN] 八 The Silent War (2012)
It seems under certain rare conditions the latent virus can activate without the trigger virus.[JA] ある件下で起き 潜伏ウイルスにトリガーは必要ない Resident Evil: Vendetta (2017)
No.[CN] 穿这裙子 Dramatics, Your Honor (2014)
She's even willing to suspend the hostilities if Cersei agrees to certain terms.[JA] サーシーが一定の件を受け入れれば 停戦もいとわない Eastwatch (2017)
A deal?[CN] 件? One Piece 3D: Mugiwara cheisu (2011)
-A special guest?[JA] (西(さいじょう))特別ゲスト? Appeal (2017)
This is the one million yen that's required.[JA] (佑希)これ 件の100万円です The Mysterious Million Yen Women (2017)
I have to pay one million yen every month, right?[JA] ? (菜々果) 毎月100万円支払うのが 件なんでしょ? The Mysterious Million Yen Women (2017)
She may not be in any condition to answer questions.[JA] 彼女はどんな人でもないかもしれません 質問に答えるための件。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[じょうけん, jouken] condition, requirement [Add to Longdo]
件コード[じょうけんコード, jouken ko-do] condition code [Add to Longdo]
件記述部[じょうけんきじゅつぶ, joukenkijutsubu] condition stub [Add to Longdo]
件検索[じょうけんけんさく, joukenkensaku] conditional search, filtering [Add to Longdo]
件構成体[じょうけんこうせいたい, joukenkouseitai] conditional construct [Add to Longdo]
件指定[じょうけんしてい, joukenshitei] condition entry, conditional phrase [Add to Longdo]
件式[じょうけんしき, joukenshiki] conditional expression [Add to Longdo]
件付きエントロピー[じょうけんつきエントロピー, joukentsuki entoropi-] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content [Add to Longdo]
件付きジャンプ[じょうけんつきジャンプ, joukentsuki janpu] conditional jump [Add to Longdo]
件付きジャンプ(飛び越し)[じょうけんつきとびこし, joukentsukitobikoshi] conditional jump [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じょう, jou] ARTIKEL, PARAGRAPH, LINIE, STRICH [Add to Longdo]
[じょうけん, jouken] Bedingung [Add to Longdo]
[じょうれい, jourei] Vorschrift, Satzung, Verordnung, Ordnung [Add to Longdo]
[じょうぶん, joubun] Text, Wortlaut [Add to Longdo]
[じょうり, jouri] Vernunft, Logik [Add to Longdo]
[じょうやく, jouyaku] Vertrag [Add to Longdo]
約の締結[じょうやくのていけつ, jouyakunoteiketsu] Vertragsabschluss [Add to Longdo]
[じょうこう, joukou] Klausel, Bestimmung, Artikel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top