ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -村-, *村*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[村, cūn, ㄘㄨㄣ] village, hamlet; vulgar, uncouth
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 712

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cūn, ㄘㄨㄣ, ] village, #946 [Add to Longdo]
[nóng cūn, ㄋㄨㄥˊ ㄘㄨㄣ, / ] rural area; village, #671 [Add to Longdo]
[cūn mín, ㄘㄨㄣ ㄇㄧㄣˊ, ] villager, #2,445 [Add to Longdo]
[xiāng cūn, ㄒㄧㄤ ㄘㄨㄣ, / ] rustic; village; countryside, #5,028 [Add to Longdo]
[cūn zhuāng, ㄘㄨㄣ ㄓㄨㄤ, / ] village; hamlet, #7,757 [Add to Longdo]
中关[Zhōng guān cūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄢ ㄘㄨㄣ, / ] Zhongguancun neighborhood of Beijing, containing Beijing University, famous for electronics shops and bookstores, #9,284 [Add to Longdo]
[cūn zi, ㄘㄨㄣ ㄗ˙, ] village, #11,157 [Add to Longdo]
[shān cūn, ㄕㄢ ㄘㄨㄣ, ] mountain village, #13,758 [Add to Longdo]
[cūn zhèn, ㄘㄨㄣ ㄓㄣˋ, / ] hamlet (place), #16,483 [Add to Longdo]
[cūn zhǎng, ㄘㄨㄣ ㄓㄤˇ, / ] village chief; village head, #16,607 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[むらびと, murabito] TH: ชาวบ้าน  EN: villager
[そんちょう, sonchou] TH: ผู้ใหญ่บ้าน  EN: village headman
[むら, mura] TH: หมู่บ้าน  EN: village

Japanese-English: EDICT Dictionary
[むら, mura] (n) village; (P) [Add to Longdo]
[むらむら, muramura] (n) villages [Add to Longdo]
のお社[むらのおやしろ, muranooyashiro] (n) village shrine [Add to Longdo]
雨(ateji);叢雨;群雨[むらさめ, murasame] (n) passing shower [Add to Longdo]
[そんおう, son'ou] (n) village elder [Add to Longdo]
[そんかい, sonkai] (n) village assembly [Add to Longdo]
外れ[むらはずれ, murahazure] (n) edge of town; outskirts of a village [Add to Longdo]
議会[そんぎかい, songikai] (n) village assembly; (P) [Add to Longdo]
興し;おこし;起こし[むらおこし, muraokoshi] (n) revitalization of a village; village renewal (project) [Add to Longdo]
芝居[むらしばい, murashibai] (n) play put on in a village; play put on by villagers [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The storm laid the village flat.あらしでそのはなぎ倒された。
There lived an old man in a village.あるに一人の老人が住んでいた。
One day the men got to his village.ある日、その男たちが彼のに到着した。
In Italy, each village holds a festival once a year.イタリアでは、すべてのが年に一度のお祭りをする。
Once there was a poor farmer in the village.かつて、そのに、貧しい農夫がいた。
A man named Carlos came to a mountain village looking for that old man.カルロスという名の男がその老人を探してある山深いへやってきました。
There is a village about three kilometers up the river from here.ここから3キロほど川上にが1つある。
If you take this bus, you will get to the village.このバスに乗ると、そのに行けるよ。
This bus will take you to the village.このバスに乗るとそのにつくでしょう。
The fire reduced the whole village to ashes.この火事は全を灰にしてしまった。
Nothing ever happens in this old village.この古いでは何事も起こらない。
This river runs through my village.この川は私のを流れている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[むら, mura] Dorf [Add to Longdo]
[むらびと, murabito] Dorfbewohner [Add to Longdo]
[そんみん, sonmin] Dorfbewohner [Add to Longdo]
[そんちょう, sonchou] Buergermeister [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top