ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -材-, *材*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[材, cái, ㄘㄞˊ] timber; material, stuff; talent
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  才 (cái ㄘㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 952

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái liào, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, ] material; data; makings; stuff, #1,099 [Add to Longdo]
[shēn cái, ㄕㄣ ㄘㄞˊ, ] stature; build (height and weight); figure, #3,585 [Add to Longdo]
[cái, ㄘㄞˊ, ] material; timber; variant of 才, ability; talent; aptitude; man or woman of talent, #3,696 [Add to Longdo]
[jiào cái, ㄐㄧㄠˋ ㄘㄞˊ, ] teaching material, #4,325 [Add to Longdo]
[tí cái, ㄊㄧˊ ㄘㄞˊ, / ] subject matter, #4,948 [Add to Longdo]
[yuán cái liào, ㄩㄢˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, ] raw materials; unprocessed materials, #6,076 [Add to Longdo]
[gāng cái, ㄍㄤ ㄘㄞˊ, / ] steel (as raw material); steel sheets, bars, tubes, ingots, wire etc, #8,142 [Add to Longdo]
[qì cái, ㄑㄧˋ ㄘㄞˊ, ] equipment; material, #8,548 [Add to Longdo]
[mù cái, ㄇㄨˋ ㄘㄞˊ, ] wood, #8,695 [Add to Longdo]
[yào cái, ㄧㄠˋ ㄘㄞˊ, / ] drug ingredients, #11,757 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ざいりょう, zairyou] (n) ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, วัตถุดิบ (เช่นในการปรุงอาหาร)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ざいしゅ, zaishu] (n ) ประเภทของวัสดุ
[ざいしゅ, zaishu] (n ) ประเภทของวัสดุ
[ざいしゅ, zaishu] (n ) ประเภทของวัสดุ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ざい, zai] (n,suf) (1) (See 木) wood; lumber; timber; (2) (See 有為の) man of talent; (3) (See 料) (raw) material; ingredients [Add to Longdo]
[ざいしつ, zaishitsu] (n) material properties; lumber quality; (P) [Add to Longdo]
[ざいもく, zaimoku] (n) lumber; timber; (P) [Add to Longdo]
木屋[ざいもくや, zaimokuya] (n) lumber dealer [Add to Longdo]
木商[ざいもくしょう, zaimokushou] (n) lumber dealer [Add to Longdo]
[ざいりょう, zairyou] (n) ingredients; material; (P) [Add to Longdo]
料費[ざいりょうひ, zairyouhi] (n) cost of materials [Add to Longdo]
料不足[ざいりょうふそく, zairyoufusoku] (n) materials shortage [Add to Longdo]
料力学[ざいりょうりきがく, zairyourikigaku] (n) mechanics of materials; material mechanics [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Canada abounds in timber.カナダは木に富む。
The rough material hurt the child's tender skin.きめの粗い質がその子の柔らかい肌を傷つけた。
Blend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.ケーキの他の料を加える前にバターと小麦粉を混ぜて下さい。
This food called BLT; what's in it?このBLTという料理は、どんな料なのですか。
This cake is made of the finest ingredients.このケーキは最高の料で作られている。
This table is made of good oak.このテーブルは良質のオークでできている。
This desk is made of hard wood.この机は堅い質の木でできている。
This old house is made of wood.この古い家は木でできている。
This material has no give.この質は弾力性に欠ける。
I think that this material is of benefit to everyone.この料は誰にとっても役立つと思う。
We'll need a head hunting agency to find the right man for this executive position.この重役のポストに適当な人物を見つけるには、人斡旋業者に依頼する必要がある。
What stuff is this jacket made of?この上着はどんな素で出来ているのですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're getting all kinds of offers to do interviews.[JA] 各方面からの取依頼も バンバン入ってきてますし Appeal (2017)
White gold was just plastic, a cheap alternative to timber, but it brought the cost of making brand-new windows down to peanuts.[JA] ホワイトゴールドは 木の代替品だが 窓の製作費を安価にした Salesmen Are Like Vampires (2017)
Pit[CN] 叔 Red Cliff II (2009)
Mom looked at a coffin a while ago.[CN] 她已经去看过棺啰 我看的是梧桐木的棺 Episode #1.5 (2004)
Alright alright.[CN] 你老妈马上就跳进棺 Episode #1.5 (2004)
Which was handy because as well as crushed dreams, the music industry had given Lavender a basic knowledge of recording equipment so when I got hold of an illegal VHS of the biggest movie on the fucking planet, we set up our own dubbing suite and entered the pirate video business.[JA] 音楽業界は ラベンダーの夢を砕いたが 機の知識を授けていた 超大作映画の 違法VHSを入手すると Close Encounters (2017)
From collecting the firewood, to fetching the stones, to getting the iron baskets, to getting and preparing the food.[JA] 薪を集める作業から 始まり― 石を拾い 鉄カゴを集める そしてもちろん 食の準備も必要だ Barbecue (2017)
Idiots![CN] 蠢 Battle Royale (2000)
Listen, the burial fund and everything. I've got it right here.[CN] 嗯, 我所有的一切, 包括棺本, 我都帶過來了. Grand Hotel (1932)
Vincent Swan is the single best employee I've ever had the pleasure of working alongside.[JA] "ヴィンセント・スワンは 間違いなく" "これまで雇った中で 最高の逸です" Sexy Rollercoasters (2017)
[man speaking in English] So it's usually a dry rub with no sauce, cooked over post oak.[JA] まずスパイスを肉にすり込む 燃料はオーク Barbecue (2017)
And it is important for it not become a burden to us.[JA] 〝早く取を 再開したほうがいいわ〞 〝取を重荷に 感じないで〞  ()

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ざい, zai] HOLZ, STOFF, MATERIAL, TALENT [Add to Longdo]
[ざいりょう, zairyou] Stoff, Material [Add to Longdo]
[ざいもく, zaimoku] Holz, Bauholz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top