ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

机车

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -机车-, *机车*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机车[jī chē, ㄐㄧ ㄔㄜ, / ] locomotive; train engine car; scooter, #13,551 [Add to Longdo]
内燃机车[nèi rán jī chē, ㄋㄟˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧ ㄔㄜ, / ] automobile, #67,916 [Add to Longdo]
蒸汽机车[zhēng qì jī chē, ㄓㄥ ㄑㄧˋ ㄐㄧ ㄔㄜ, / ] steam locomotive, #68,248 [Add to Longdo]
伟士牌机车[Wěi shì pái jī chē, ㄨㄟˇ ㄕˋ ㄆㄞˊ ㄐㄧ ㄔㄜ, / ] Vespa (scooter) [Add to Longdo]
电力机车[diàn lì jī chē, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄐㄧ ㄔㄜ, / ] electric locomotive [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A sports model. Kiki thinks she's such a hotshot cos she got her guy a scooter.[CN] 跑车 琪琪给她男人买辆机车就以为她有多成功 Irma la Douce (1963)
- Is bike-man back?[CN] - 机车男又来了吗? Love Is My Profession (1958)
We went to Monte Carlo and I met this French boy with a scooter.[CN] 我们去了蒙特卡洛 我遇到了个骑机车的法国男孩 The Trouble with Angels (1966)
A scooter?[CN] 机车 The Trouble with Angels (1966)
Scooters are fun.[CN] 机车很好玩 Love Is My Profession (1958)
"chief brakeman of the Rome Station...[CN] 罗马车站的机车 Indiscretion of an American Wife (1953)
He got run down by a motorcycle?[CN] 是被机车撞死的吗? The Five Billion Dollar Legacy (1970)
Sondra... want a lift on the back of my scooter?[CN] 桑德拉 想坐在我机车后面搭一程吗? Lover Boy (1975)
Well... what do you say we take a look at these super machines... we've been hearing so much about?[CN] 我们去看看那两辆传闻已久的超级机车 Easy Rider (1969)
My little nephew collects engine numbers.[CN] 我的小侄子收集机车号 My little nephew collects engine numbers. Lunch Hour (1963)
Take him down to the train shed. I'll be down there in a few minutes.[CN] 把他带到机车库里去 我过几分钟就过去 Union Station (1950)
The brakeman thought it over and, uh... he mixed a little water with the wine.[CN] 机车员是不是太敏感了 他喝了酒 Indiscretion of an American Wife (1953)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top