ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -末-, *末*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[末, mò, ㄇㄛˋ] end, final, last; insignificant
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] The top 一 of a tree 木,  Rank: 1,164

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mò, ㄇㄛˋ, ] end; final stage; latter part, #1,057 [Add to Longdo]
[nián mò, ㄋㄧㄢˊ ㄇㄛˋ, ] end of the year, #9,973 [Add to Longdo]
[Mò rì, ㄇㄛˋ ㄖˋ, ] doomsday; Judgment day (in Christian mythology), #13,258 [Add to Longdo]
世界[shì jiè mò rì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ ㄖˋ, ] end of the world, #13,273 [Add to Longdo]
[fěn mò, ㄈㄣˇ ㄇㄛˋ, ] fine powder; dust, #14,645 [Add to Longdo]
[mò qī, ㄇㄛˋ ㄑㄧ, ] end (of a period); last part; final phase, #15,454 [Add to Longdo]
[mò duān, ㄇㄛˋ ㄉㄨㄢ, ] extremity, #17,845 [Add to Longdo]
[mò liǎo, ㄇㄛˋ ㄌㄧㄠˇ, ] in the end, #20,295 [Add to Longdo]
[jiè mo, ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛ˙, ] mustard, #27,898 [Add to Longdo]
[mò nián, ㄇㄛˋ ㄋㄧㄢˊ, ] the final years (of a regime), #30,170 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
期症状[makkishoujou] (n ,adj-no ) อาการป่วยระยะสุดท้าย
期症状[まっきしょうじょう, makkishoujou] (n adj-no ) อาการป่วยระยะสุดท้าย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まつ, matsu] (n) (arch) top end; tip; (P) [Add to Longdo]
[まつ, matsu] (n) (arch) new shoots; new growth (of a tree) [Add to Longdo]
[まつ, matsu] (n) (1) (See ・うら) tip; top; (n-t) (2) end; close (e.g. close of the month); (n,adj-no) (3) (See っ子) youngest child; (n) (4) (esp. 〜の) descendants; offspring; posterity; (n-t) (5) future; (6) finally; (n,adj-no) (7) trivialities; (P) [Add to Longdo]
[まつ, matsu] (n-adv,n) (1) the end of; (2) powder; (P) [Add to Longdo]
々;[すえずえ, suezue] (n-adv,n-t) distant future; descendants; lower classes [Add to Longdo]
そろえ[まつそろえ, matsusoroe] (n) {comp} end-aligned [Add to Longdo]
っ子(P);[すえっこ(P);すえこ(子);ばっし(子);まっし(子), suekko (P); sueko ( masshi ); basshi ( masshi ); masshi ( masshi )] (n) youngest child; (P) [Add to Longdo]
つ方[すえつかた, suetsukata] (n) end of a period; end of the world [Add to Longdo]
[すえに, sueni] (adv) (1) (used after long, hard work) (See のちに) finally; after; following; (2) (with noun, e.g. 来週のに) at the end (of); (P) [Add to Longdo]
の世[すえのよ, suenoyo] (n) last days [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Does the story have a happy ending?" "Well, a warm one, anyway."「その話の結はハッピー・エンドですか」「まあ、とにかく、心温まる結ではありました」
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀でも、イギリス海軍の船員は、そうすることが弱さの印だという理由で、ナイフとフォークを使うことを許されていなかった。
Not until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.19世紀になって初めて植物の品種改良は科学の一分野となった。
Final exams are two weeks from now.あと2週間で期試験だ。
Don't you think you're putting the cart before the horse?あなたの言っていることは本転倒だと思わないかい?
You must answer for your careless conduct.あなたはその不始に責任を取らねばならない。
What did you do on the weekend?あなたは週に何をしましたか。
You should do away with that dog.あの犬は始すべきだよ。
One weekend all of the hotels in the city were full because there was a large convention.ある週、町のホテルはどこも満室になっていました。
Did you have a good weekend?いい週を過ごしましたか。
No matter how humble it may be, home is home.いかに粗であろうとも、我が家は我が家である。
Be it ever so humble, there's no place like home. [Proverb]いかに粗であろうとも我が家に勝る所はない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See, see whose judgment day will arrive[CN] 看, 看谁的日就要到了 Song at Midnight (1937)
We're all down and out.[CN] 我们已经穷途 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Clean up your own mess.[JA] 後始をしてろ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
So, uh, well, what are you doing this weekend?[JA] 今週は何してる? Stalker's Prey (2017)
It's a school night.[JA] 週じゃないんだぞ Feed (2017)
Did the Seoul train leave?[CN] 小姐 往首尔的班车开走了吗 Episode #1.5 (2004)
You know what's gonna happen, how this is gonna end.[JA] これからどうするか 結は見えてる The First Day of the Rest of Your Life (2017)
Because this time, it will end differently, I promise you.[JA] 今度は 違う結になるわよ きっと Alt.truth (2017)
Today...[CN] 奥黛丽本名曹福 最近老是喜欢在我面前耍威风 Episode #1.5 (2004)
So we got a cheap rig, secretly installed it in Walshy's office and roped in Carol, who as well as being Britain's lousiest receptionist had a genuine talent for mimicry.[JA] 受付はお粗だが なりすましは天才的だ CQCQ こちらエッチな妖精よ The Widow Maker (2017)
No, my morale boosting end of week parties are going to blow your grubby shenanigans out the water with their decadence, depravity and...[JA] 週の景気づけだって お前のパーティーとは違う あれは堕落 退廃... Sexy Rollercoasters (2017)
See whose judgment day will arrive[CN] 看谁的日就要到了 Song at Midnight (1937)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
そろえ[まつそろえ, matsusoroe] end-aligned [Add to Longdo]
端成分[まったんせいぶん, mattanseibun] ultimate component [Add to Longdo]
尾方式コード[まつびほうしきコード, matsubihoushiki ko-do] final digit code [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[すえ, sue] -Ende [Add to Longdo]
っ子[すえっこ, suekko] juengstes_Kind [Add to Longdo]
[まつだい, matsudai] kommendes_Zeitalter, Ewigkeit [Add to Longdo]
[まつび, matsubi] -Ende [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top