ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -未-, *未*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[未, wèi, ㄨㄟˋ] not yet; 8th terrestrial branch
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A wheat plant that has not yet borne fruit; compare 來, Rank: 385

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, ] not yet; did not; have not; not; 8th earthly branch: 1-3 p.m., 6th solar month (7th July-6th August), year of the Sheep, #346 [Add to Longdo]
[wèi lái, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ, / ] future; tomorrow; approaching; coming; pending, #633 [Add to Longdo]
[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, ] not yet; still not, #2,535 [Add to Longdo]
[wèi néng, ㄨㄟˋ ㄋㄥˊ, ] cannot; fail to, #3,091 [Add to Longdo]
[cóng wèi, ㄘㄨㄥˊ ㄨㄟˋ, / ] never, #4,256 [Add to Longdo]
[wèi bì, ㄨㄟˋ ㄅㄧˋ, ] not necessarily; maybe not, #5,354 [Add to Longdo]
[wèi jīng, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ, / ] not (yet), #5,813 [Add to Longdo]
前所[qián suǒ wèi yǒu, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, ] unprecedented, #7,705 [Add to Longdo]
成年人[wèi chéng nián rén, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] minor (i.e. person under 18), #8,030 [Add to Longdo]
[wèi céng, ㄨㄟˋ ㄘㄥˊ, ] never before, #8,974 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みらい, mirai] (n) อนาคต
[みまん, miman] (n) ไม่เต็ม ไม่ครบ เช่น 14歳満 แปลว่า อายุไม่ครบ 14 ปี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まつ, matsu] ท้าย,ปลาย (เช่น 3月末 ปลายเดือน3)
収収益[みしゅうりえき, mishuurieki] รายได้ค้างรับ
払利息[みしゅうりそく, mishuurisoku] ดอกเบี้ยค้างจ่าย
処分[みしょぶん, mishobun] ยังไม่ได้จัดสรร
成年[みせいねん, miseinen] (n) ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[みれん, miren] TH: อาลัยอาวรณ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[み, mi] (n) eighth sign of Chinese zodiac (The Ram, 1pm-3pm, south-southwest, June); (P) [Add to Longdo]
[み, mi] (pref) not yet; un- [Add to Longdo]
[まだ(P);いまだ, mada (P); imada] (adj-na,adv) (1) (uk) as yet; hitherto; still; (2) not yet (with negative verb); (P) [Add to Longdo]
だき;き;夙[まだき, madaki] (adv) (uk) a very short while ago; very early (e.g. in the morning) [Add to Longdo]
だし[いまだし, imadashi] (n) something to be desired [Add to Longdo]
だしも[まだしも, madashimo] (adv) (uk) rather; better; (P) [Add to Longdo]
だに;今だに(iK)[いまだに, imadani] (adv) still; even now; until this very day [Add to Longdo]
だ嘗て;だ曾て[いまだかつて, imadakatsute] (exp) (uk) not until now (with neg. verb); never yet [Add to Longdo]
[まだまだ, madamada] (adv) (uk) still some way to go before the goal; still more to come; much more; not yet [Add to Longdo]
央柳;美容柳[びようやなぎ;びょうやなぎ(ik);ビヨウヤナギ;ビョウヤナギ(ik), biyouyanagi ; byouyanagi (ik); biyouyanagi ; byouyanagi (ik)] (n) (uk) Chinese hypericum (Hypericum monogynum) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとは何を表しているの」「確認飛行物体のことだと思う」
Entrance is restricted to those above 18.18歳満の方の入場は禁じます。
Children under 18 are not admitted.18歳満の方は入場できません。
Two problems remained unsolved.2つの問題が解決のままであった。
There is no admission fee for children under five.5歳満の小人は、入場料は要りません。
UFO stands for unidentified flying object.UFOは確認飛行物体を表す。
The symbol "X" usually stands for an unknown quantity in mathematics.X記号は数学ではたいてい知数を表す。
To your future!あなたの来に乾杯!
At the funeral, the widow looked very dignified, with her black suit, hat and gloves.お葬式で、亡人は黒いスーツ、帽子そして手袋をしてとてもしっかりとして見えた。
Cookie is under 5 years old.クッキーは5歳満だ。
Children under thirteen years of age are not admitted to this swimming pool.このプールは13歳満の子供の入場を許可されていない。
This is the second mail we send you referring to the invoice No.1111 which has not been settled.このメールは、払いになっている請求書1111に関する2回目のメールです。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割当てレファレンス[みわりあてレファレンス, miwariate refarensu] unassigned reference [Add to Longdo]
規定[みきてい, mikitei] unspecified [Add to Longdo]
使用媒体[みしようばいたい, mishiyoubaitai] blank medium, virgin medium [Add to Longdo]
使用有効期間[みしようゆうこうきかん, mishiyouyuukoukikan] non-usable period [Add to Longdo]
収集データ[みしゅうしゅうデータ, mishuushuu de-ta] uncollected data [Add to Longdo]
処理[みしょり, mishori] new [Add to Longdo]
知状態[みちじょうたい, michijoutai] unknown state [Add to Longdo]
定義[みていぎ, miteigi] undefined [Add to Longdo]
定義の動作[みていぎのどうさ, miteiginodousa] undefined behavior, unspecified behavior [Add to Longdo]
定義値[みていぎち, miteigichi] undefined value [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[み, mi] noch_nicht [Add to Longdo]
亡人[みぼうじん, miboujin] Witwe [Add to Longdo]
刊行[みかんこう, mikankou] unveroeffentlicht [Add to Longdo]
[みこん, mikon] unverheiratet [Add to Longdo]
完成[みかんせい, mikansei] unvollendet [Add to Longdo]
[みてい, mitei] unbestimmt, unentschieden, schwebend [Add to Longdo]
[みめい, mimei] Morgendaemmerung [Add to Longdo]
[みらい, mirai] Zukunft [Add to Longdo]
[みけつ, miketsu] schwebend, Untersuchungs- [Add to Longdo]
決囚[みけつしゅう, miketsushuu] Untersuchungsgefangener [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top