ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -木-, *木*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[木, mù, ㄇㄨˋ] tree; wood, lumber; wooden
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictographic] A tree, Rank: 694
[来, lái, ㄌㄞˊ] to arrive, to come, to return; in the future, later on
Radical: , Decomposition:   未 [wèi, ㄨㄟˋ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]
Etymology: [ideographic] A wheat plant that has not yet borne fruit; compare 來, Rank: 15
[样, yàng, ㄧㄤˋ] form, pattern, shape, style
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 88
[本, běn, ㄅㄣˇ] root, origin, source; basis
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] A tree 木 with its roots highlighted, Rank: 92
[机, jī, ㄐㄧ] desk; machine; moment, opportunity
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A table 几 made of wood 木; 几 also provides the pronunciation, Rank: 111
[果, guǒ, ㄍㄨㄛˇ] fruit, nut; result
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Fruit 田 growing on a tree 木, Rank: 165
[条, tiáo, ㄊㄧㄠˊ] clause, condition; string, stripe
Radical: , Decomposition:   夂 [zhǐ, ㄓˇ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: -, Rank: 214
[权, quán, ㄑㄩㄢˊ] authority, power, right
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 297
[格, gé, ㄍㄜˊ] form, pattern, standard
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 325
[术, shù, ㄕㄨˋ] skill, art; method, technique; trick
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: -, Rank: 328

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, ] tree; wood, #847 [Add to Longdo]
[mù cái, ㄇㄨˋ ㄘㄞˊ, ] wood, #8,695 [Add to Longdo]
[shù mù, ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ, / ] trees, #8,778 [Add to Longdo]
[má mù, ㄇㄚˊ ㄇㄨˋ, ] numb, #9,494 [Add to Longdo]
乌鲁[Wū lǔ mù qí, ㄨ ㄌㄨˇ ㄇㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] Ürümqi or Urumqi prefecture level city and capital of Xinjiang Uighur autonomous region 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区 in west China, #10,795 [Add to Longdo]
[mù guā, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄚ, ] papaya, #12,158 [Add to Longdo]
[mù tou, ㄇㄨˋ ㄊㄡ˙, / ] wood; timber; log; fig. slow-witted; wooden (headed), #13,324 [Add to Longdo]
[mù bǎn, ㄇㄨˋ ㄅㄢˇ, ] slab; board; plank, #14,036 [Add to Longdo]
[mù lán, ㄇㄨˋ ㄌㄢˊ, / ] (bot.) lily magnolia, #15,225 [Add to Longdo]
[Mù lán, ㄇㄨˋ ㄌㄢˊ, / ] Mulan (place in Heilongjiang), #15,225 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[もくせい, mokusei] (n) ดาวพฤหัสบดี
[こかげ, kokage] 1.ใต้ร่มไม้ 2.ใต้ร่มเงา
曜日[もくようび, mokuyoubi, mokuyoubi , mokuyoubi] (n) วันพฤหัสบดี
洩れ日[こもれび, komorebi] (n) แสงอาทิตย์ซึ่งสาดส่องผ่านช่องหว่างระหว่างใบไม้แต่ละใบ ทำให้เกิดเงาบนพื้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[もくよう, mokuyou] TH: วันหนึ่งในสัปดาห์  EN: Thursday

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もく, moku] (n) (1) (abbr) (See 曜) Thursday; (2) (See 五行・1) wood (first of the five elements) [Add to Longdo]
(P);樹[き, ki] (n) tree; wood; timber; (P) [Add to Longdo]
々(P);;樹々;樹樹[きぎ, kigi] (n) every tree; many trees; all kinds of trees; (P) [Add to Longdo]
くず;[きくず, kikuzu] (n) wood chips; wood offcuts; wood shavings; sawdust [Add to Longdo]
こり;樵;樵;樵夫[きこり;しょうふ(樵夫), kikori ; shoufu ( shou otto )] (n) woodcutter; lumberjack; logger [Add to Longdo]
っ端;っ片;っ葉;端(io);片(io);葉(io)[こっぱ, koppa] (n) (1) wood chip; splinter; (n-pref,n) (2) worthless thing; worthless person [Add to Longdo]
っ端役人;端役人[こっぱやくにん, koppayakunin] (n) petty (minor) official (derogatory term) [Add to Longdo]
で鼻をくくる[きではなをくくる, kidehanawokukuru] (exp,v5r) to give a blunt answer [Add to Longdo]
に縁って魚を求む[きによってうおをもとむ, kiniyotteuowomotomu] (exp) (id) (variant of に縁りて...) (See に縁りて魚を求む・きによりてうおをもとむ) to be unable to accomplish something because one has chosen the wrong method; to ask for the impossible; to look for fish by climbing a tree (Mencius) [Add to Longdo]
に縁りて魚を求む[きによりてうおをもとむ, kiniyoriteuowomotomu] (exp) (id) to be unable to accomplish something because one has chosen the wrong method; to ask for the impossible; to look for fish by climbing a tree (Mencius) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Wood burns.が燃える。
"I am sorry," sighed the tree.「ごめんなさい」は、ため息混じりにいいました。
"My trunk is gone," said the tree.「私の幹ももうありません」とは言いました。
"Cut down my trunk and make a boat," said the tree.「私の幹を切り倒してボートを作ってください」とは、言いました。
"My branches are gone," said the tree.「私の枝はもうありません」とは言いました。
"I have no house," said the tree.「私は家を持っていません」は言いました。
A bird flew into the tree.1羽の鳥がに飛んでいった。
The leaves will turn red in two or three weeks.2、3週間もすればの葉は紅葉するでしょう。
2. Cut the radishes into long sticks.2.大根は拍子に切る。
Three boys climbed the trees like a bunch of monkeys.3人の少年はさながら猿のようにに登った。
In May the trees have fresh leaves.5月になると々は緑の若葉で覆われる。
I should like to see the trees from which you picked these apples.あなたがこれらのりんごをもいだがみたいものだ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good night, my little wooden gold mine.[JP] おやすみ かわいい金のなる Pinocchio (1940)
Looking at the mummy. Just at closing time.[CN] 在闭馆时间看那些乃伊 The Mummy (1932)
A wooden boy![JP] の子供! Pinocchio (1940)
To evade any suspicion, Caligari put a puppet which resembled the somnambulist into the wooden box in which the somnambulist used to sleep.[JP] 疑惑を晴らす為、人形を作って チェザーレの箱に寝させた The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
A tree.[JP] が... The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
Puppet.[CN] Traffic School (1998)
My little woodenhead[JP] かわいいの坊や Pinocchio (1940)
Imhotep was alive when that mummy in the museum was a vestal virgin in the temple.[CN] 当博物馆里的那具乃伊 还是神庙中的处女祭司时 伊姆霍特普还活着 The Mummy (1932)
I'm more curious about the mummy than you.[CN] 我对这具乃伊比你更感兴趣。 The Mummy (1932)
A little wooden boy.[JP] の子供だ Pinocchio (1940)
- as you are in a big way...[CN] - 的那樣的麻不仁 -- Grand Hotel (1932)
Mom looked at a coffin a while ago.[CN] 她已经去看过棺材啰 我看的是梧桐的棺材 Episode #1.5 (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[もく, moku] tree [Add to Longdo]
[もく, moku] tree [Add to Longdo]
状ネットワーク[きじょうネットワーク, kijou nettowa-ku] tree network [Add to Longdo]
状網[きじょうもう, kijoumou] tree network [Add to Longdo]
探索[きたんさく, kitansaku] tree search [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[き, ki] Baum, Holz [Add to Longdo]
[きぎ, kigi] viele_Baeume, jeder_Baum [Add to Longdo]
こり[きこり, kikori] Holzhacker [Add to Longdo]
の芽[きのめ, kinome] -Knospe, Baumknospe [Add to Longdo]
の葉[このは, konoha] Blaetter (der Baeume), -Laub [Add to Longdo]
[もくちょう, mokuchou] Holzschnitzerei, Holzschnitzarbeit [Add to Longdo]
彫り[きぼり, kibori] Holzschnitzerei [Add to Longdo]
[もくよう, mokuyou] Donnerstag [Add to Longdo]
曜日[もくようび, mokuyoubi] Donnerstag [Add to Longdo]
枯し[こがらし, kogarashi] kalter_Windstoss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top