ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

期限

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -期限-, *期限*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
期限[qī xiàn, ㄑㄧ ㄒㄧㄢˋ, ] time limit; deadline; allotted time, #3,783 [Add to Longdo]
最后期限[zuì hòu qī xiàn, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄑㄧ ㄒㄧㄢˋ, / ] deadline; final time limit (for project) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
期限[きげん, kigen] (n) (1) term; period; time frame; (2) (See 期限切れ) time limit; deadline; cutoff (date); (P) [Add to Longdo]
期限が切れる[きげんがきれる, kigengakireru] (exp,v1) (See 期限切れ,切れる・6) to have a time-limit expire; to pass a deadline; to pass an expiration date [Add to Longdo]
期限を延ばす[きげんをのばす, kigenwonobasu] (exp,v5s) to extend the term; to extend a deadline [Add to Longdo]
期限切れ[きげんぎれ, kigengire] (n,adj-no) expiration of a term; becoming overdue [Add to Longdo]
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] (n) {comp} expiration check; retention period check [Add to Longdo]
期限付き[きげんつき, kigentsuki] (adj-no) with a fixed time; with a deadline [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
How long is this visa good for?このビザの有効期限はどれくらいですか。
All essays must be handed in on time.すべてのレポートは期限を守って提出されなければならない。
There is a definite time to return the book.その本の返却には一定の期限がある。
There will be hell to pay if I don't make this deadline.もし期限切れになったら、大変なことになるよ。
You must get the job done before the deadline.期限前にこの仕事を仕上げなさい。
Your driver's license has expired.君の免許証は期限が過ぎている。 [M]
According to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.契約条件によれば、お支払いの期限は5月31日でした。
The deadline is drawing near.最終期限が近づいている。
My driver's license will expire next week.私の運転免許証は来週、期限が切れる。
My season ticket expires on March 31.私の定期券は3月31日で期限が切れる。
The homework is due next Monday.宿題の提出期限は来週の月曜日です。
I'll try to finish it in time as best I can.出来る限り期限内に終えるようにやってみます。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] expiration check, retention period check [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
期限[きげん, kigen] Termin, Frist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top