ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

期間

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -期間-, *期間*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
期间[qī jiān, ㄑㄧ ㄐㄧㄢ, / ] period of time; time; time period; period, #756 [Add to Longdo]
在这期间[zài zhè qī jiān, ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄑㄧ ㄐㄧㄢ, / ] during time; in this time [Add to Longdo]
既得期间[jì dé qī jiān, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄑㄧ ㄐㄧㄢ, / ] vesting period (in finance) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
期間[きかん, kikan] TH: ช่วงเวลา  EN: period
期間[きかん, kikan] TH: ระยะเวลา  EN: term

Japanese-English: EDICT Dictionary
期間[きかん, kikan] (n) period; term; interval; (P) [Add to Longdo]
期間契約社員[きかんけいやくしゃいん, kikankeiyakushain] (n) worker with a fixed term contract of employment [Add to Longdo]
期間[きかんこう, kikankou] (n) factory worker with a fixed term contract of employment [Add to Longdo]
期間社員[きかんしゃいん, kikanshain] (n) (abbr) (See 期間契約社員) worker with a fixed term contract of employment [Add to Longdo]
期間従業員[きかんじゅうぎょういん, kikanjuugyouin] (n) temporary worker; seasonal worker; worker with a fixed term contract of employment [Add to Longdo]
期間[きかんちゅう, kikanchuu] (n-t) during; for the duration of [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We stayed an extra two weeks in Paris; and we spent it seeing the sights.2週間余分にパリに滞在した。そしてその期間を観光に使った。
Throughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.5年に及ぶつらかったガンの治療期間中、彼は何とか弱音をはかず毅然とした態度を崩さなかった。
Seventy or eighty years is the normal span of a man's life.70年もしくは80年が人間の普通の寿命期間である。
GNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.GNPは一定期間に国によって生産されたすべての商品とサービスの市場価値の総額として計算される。
During Obon there is much confusion at train stations.お盆期間中は駅はとても混雑する。
The period of hot weather is very short here.ここでは暑い天気の続く期間はごく短い。
This extraordinary increase is explained by the speedy economic unification which took place during the same period.この驚くほどの増加は、同じ期間の間に起こった急速な経済面での統合によって可能となった。
We believe, however, that over a period of time, we will be able to make remittance in full settlement.しかし一定期間がたてば、全額お支払いできるようになると考えております。
The length of our stay there will be one week.そこでの私たちの滞在期間は一週間です。
The goal of the center should be to train young people from other countries within a specific time period.そのセンターの目的は、ある特定の期間内に他の国々からの若者を訓練することである。
Therefore it will be closed for the rest of the year.それゆえに一年の残りの期間は閉鎖される事になるだろう。
How long do you plan to stay?どのくらいの期間、滞在する予定ですか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
期間[きかん, kikan] period [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
期間[きかん, kikan] Frist, Zeitdauer, Termin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top