ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

期待

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -期待-, *期待*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
期待[qī dài, ㄑㄧ ㄉㄞˋ, ] to look forward to; to await; expectation, #1,059 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
期待[きたい, kitai] (n) ความมุ่งหวัง, การคาดหวัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
期待[きたい, kitai] (n,vs) expectation; anticipation; hope; (P) [Add to Longdo]
期待にかなう;期待に適う[きたいにかなう, kitainikanau] (exp,v5u) to live up to (one's) expectations [Add to Longdo]
期待をかける;期待を掛ける[きたいをかける, kitaiwokakeru] (exp,v1) to hang one's hopes on; to expect from [Add to Longdo]
期待を寄せる[きたいをよせる, kitaiwoyoseru] (exp,v1) (often ...に期待を...) to pin one's hope on; to look forward to; to look toward; to get one's hopes up [Add to Longdo]
期待外れ;期待はずれ[きたいはずれ, kitaihazure] (n,adj-no) disappointment; let-down [Add to Longdo]
期待[きたいかん, kitaikan] (n) feeling of expectation; (P) [Add to Longdo]
期待[きたいけん, kitaiken] (n) expectant right (as opposed to a vested right); contingent right [Add to Longdo]
期待[きたいち, kitaichi] (n) the expectation value (statistics) [Add to Longdo]
期待通り;期待どおり[きたいどおり, kitaidoori] (adj-no,adv) as expected (positive events); as hoped for [Add to Longdo]
期待[きたいうす, kitaiusu] (adj-na,n) not to be depended on; of little hope [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I will try to live up to your expectations.あなたがたの期待に添えるように努力します。
Your behavior does not come up to my expectations.あなたの行為は私の期待にそわない。
I hope for your success.あなたの成功を期待しています。
You ought to live up to your parents' hopes.あなたは御両親の期待に応えるべきだ。
You expect too much of your child.あなたは子供に期待をかけすぎます。
Don't get your hopes up too much.あまり期待されてもこまります。
Don't expect too much.あまり多くを期待するな。
Taking everything into consideration, the result is better than I expected.あらゆる事を考慮に入れれば、結果は私の期待以上だ。
I'm looking forward to good news.いい結果、期待してるからな。
I'm counting on you.お前には期待しているんだぞ。 [M]
These quotations were effective in sending complex messages to his friends, because, in his day, people could quote from such authors with every expectation of being understood.こうした引用は友人に込み入った内容の連絡を行うのに効果的であった。彼の時代では理解してもらえることを充分に期待してそうした作家から引用できたからである。
This job fulfils my expectations.この仕事は私の期待にかなうものだ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
期待[きたい, kitai] Erwartung, Hoffnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top