ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

期する

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -期する-, *期する*
Japanese-English: EDICT Dictionary
期する[きする;ごする, kisuru ; gosuru] (vs-s,vi) (See 期す) to expect; to look forward to [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Rather than putting off this meeting, why don't we just call it off?この会合を延期するよりはむしろ中止してはどうですか。
John Tel is expected to delay the release of its chip set until August.ジョンテル社はチップ・セットの発売を8月まで延期する見込みだ。
I suggested that the plan be postponed.その計画を延期するように私は提案した。
We decided to put off the meeting until next Sunday.わたしは会合を次の日曜まで延期することに決めた。
Our professor promised to hold off on the final exam for another week.教授は期末試験を一週間延期すると約束した。
I suggest that the meeting be postponed.私は会を延期することを提案します。
We decided to put off the meeting until next Sunday.私達は会合を次の日曜まで延期することに決めた。
We heard that the weather was bad, so we decided to put off our trip.天気が悪いと聞いたため、旅行を延期することに決めた。
He suggested that we should put off out departure.彼はわれわれが出発を延期するよう提案した。
He decided he would put off his departure.彼は出発を延期することを決心した。
He suggested that we should put off our departure.彼は出発を延期するように提案した。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top