ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -望-, *望*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[望, wàng, ㄨㄤˋ] to expect, to hope, to look forward to
Radical: Decomposition: 亡 (wáng ㄨㄤˊ)  月 (yuè ㄩㄝˋ)  王 (wáng ㄨㄤˊ) 
Etymology: [ideographic] A king 王 gazing at the moon 月; 亡 provides the pronunciation,  Rank: 326

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī wàng, ㄒㄧ ㄨㄤˋ, ] to wish for; to desire; to hope, #205 [Add to Longdo]
[wàng, ㄨㄤˋ, ] full moon; to hope; to expect; to visit; to gaze (into the distance); to look towards; towards, #1,683 [Add to Longdo]
[yuàn wàng, ㄩㄢˋ ㄨㄤˋ, / ] desire; wish, #2,921 [Add to Longdo]
[shī wàng, ㄕ ㄨㄤˋ, ] be disappointed; to lose hope; to despair, #3,117 [Add to Longdo]
[yǒu wàng, ㄧㄡˇ ㄨㄤˋ, ] hopeful; promising, #3,282 [Add to Longdo]
[kě wàng, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ, ] desirous; wishful; desire, #4,313 [Add to Longdo]
[qī wàng, ㄑㄧ ㄨㄤˋ, ] hope; expectation, #4,420 [Add to Longdo]
[yù wàng, ㄩˋ ㄨㄤˋ, / ] desire; longing; appetite; craving, #4,920 [Add to Longdo]
[jué wàng, ㄐㄩㄝˊ ㄨㄤˋ, / ] desperation; forlorn; hopeless, #6,078 [Add to Longdo]
[guān wàng, ㄍㄨㄢ ㄨㄤˋ, / ] to observe from outside; to have an overview; to oversee, #6,121 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[のぞみ, nozomi] (n) ความหวัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] (n ) กล้องโทรทัศน์ , See also: R. telescope
遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] (n ) กล้องส่องทางไกล , See also: R. telescope

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[のぞむ, nozomu] Thai: ปรารถนา English: to desire
[のぞむ, nozomu] Thai: ต้องการ English: to wish for
[のぞむ, nozomu] Thai: มองดู

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぼう;もち, bou ; mochi] (n) (1) full moon; (2) 15th day of the lunar month [Add to Longdo]
の月[もちのつき, mochinotsuki] (n) (arch) full moon [Add to Longdo]
ましい[のぞましい, nozomashii] (adj-i) desirable; hoped for; (P) [Add to Longdo]
[のぞみ, nozomi] (n) (1) wish; desire; hope; (2) prospect; expectation; (one's) hopes; (P) [Add to Longdo]
みが適う[のぞみがかなう, nozomigakanau] (exp,v5u) to have one's wish realized; to have one's wish realised [Add to Longdo]
み見る[のぞみみる, nozomimiru] (v1,vt) to gaze into the distance [Add to Longdo]
み次第[のぞみしだい, nozomishidai] (n) just as one wishes [Add to Longdo]
み通り[のぞみどおり, nozomidoori] (n) just as one wishes [Add to Longdo]
み薄[のぞみうす, nozomiusu] (adj-na) faint hopes; dim prospects [Add to Longdo]
[のぞむ, nozomu] (v5m,vt) (1) to desire; (2) to wish for; to expect; (3) to see; to command (a view of); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He was eager to return to school in September.9月に復学することを彼は切した。
I hope for your success.あなたが成功する事をんでいます。
They were disappointed that you could not come.あなたが来られなかったので彼らは失しました。
You alone are my hope.あなただけが私の希です。
I hope for your success.あなたの成功をんでいます。
Your students have given us new hope.あなたの生徒たちは私たちに新しい希を与えてくれた。
May all your wishes come true!あなたのみがみんな叶いますように。
I hope your wish will come true.あなたのみが実現するといいですね。
Do you want the doctors not to use the machine and let your brother die?あなたは医者がその機械を使わないことをみ、あなたのお兄さんを死なせてあげますか。
That team has little, if any, chance of winning.あのチームは、あるとしても、まず優勝のみはない。
The view from the top of that building was magnificent.あのビルの屋上からの展はすばらしかった。
That university was my first choice.あの大学は私の第1志だった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get my binoculars.[CN] 我的远镜 The Poseidon Adventure (1972)
You can look and look and look... and still I wake up wishing you were there... watching me twenty-four hours a day.[CN] 你可以看 看 再看 直到我醒来 我还希你在我身边 一天24小时都看我 Pink Flamingos (1972)
I hope he's there.[CN] 我希他在 Four Times that Night (1971)
Good, I hope he heard me![CN] 好的,我希他听到了我说的! The Poseidon Adventure (1972)
And this is what I want to do.[JA] これをんでたのよ  ()
Give me a sign? Or a feeling of hope.[JA] 啓示や希を 与えてくれますか? Smell the Weakness (2017)
! He doesn't want us here![JA] 彼はんでいない! Find This Thing We Need To (2017)
I got the left one. I hope that's all right.[CN] 我割的左边的 我希它还好 Pink Flamingos (1972)
"I will do it because people want it." No. This is not the type of answer I have.[JA] 周りがむから 手に入れるものでもない  ()
The two works that everyone wants to see made into a movie are World Theory and Drifting Emotions .[JA] 今 最も映像化がまれているのも 「セカイロン」と「漂う感情」の 2作品ですからね Ready (2017)
Do you expect to get new followers with this publicity?[CN] 你希有人效仿这样么? Pink Flamingos (1972)
'"and their unquenchable thirst for notoriety.""[CN] "他们对恶名有不可压制的欲" Pink Flamingos (1972)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[のぞむ, nozomu] hoffen, wuenschen, ueberblicken [Add to Longdo]
遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] Fernrohr, Teleskop [Add to Longdo]
郷の念[ぼうきょうのねん, boukyounonen] Heimweh [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top