ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

服装

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -服装-, *服装*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
服装[fú zhuāng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, / ] dress; clothing; costume; clothes, #2,379 [Add to Longdo]
高档服装[gāo dàng fú zhuāng, ㄍㄠ ㄉㄤˋ ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, / ] haute couture; high fashion clothing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
服装[ふくそう, fukusou] (n) garments; attire; (P) [Add to Longdo]
服装規定[ふくそうきてい, fukusoukitei] (n) dress code [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You had better go there in decent clothes.あなたはそこへちゃんとした服装で行った方がよい。
You have good taste in clothes.あなたは服装の趣味がいい。
Do I have to fix up to go to their house?あの家にはちゃんとした服装で行かないといけませんか。
Kim is a knockout, dressed to kill.キムはすごく魅力的な服装をしている。
This style of costume originated in Paris.この服装様式はパリに始まった。
Can you give me a brief description of the thief?その泥棒の人相とか服装を簡単に話してくれますか。
Each of the girls was dressed neatly.どの女の子も小ぎれいな服装をしていた。
Beth was very impressed and content with his completely new clothes.ベスは彼の全く新しい服装に心打たれ、満足しました。
The way tourists dress offends local standard of propriety.観光客の服装は地元の礼儀正しさの基準にかなっていない。
Your dress is unsuitable for the occasion.君の服装は場所にそぐわない。 [M]
This time he dressed down, having realized that the smart suit would be out of place.今度は彼はくだけた服装をした。美々しいスーツは場違いである事に気がついたからだ。
Unlike her sister, Hanako is indifferent to her dress.姉と違って、花子は服装に無関心だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
服装[ふくそう, fukusou] Kleidung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top