ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

有限

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -有限-, *有限*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有限[yǒu xiàn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ, ] limited; finite, #2,372 [Add to Longdo]
有限公司[yǒu xiàn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] limited company; corporation, #1,428 [Add to Longdo]
有限[yǒu xiàn yuán, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, ] finite element (method), #34,175 [Add to Longdo]
有限元法[yǒu xiàn yuán fǎ, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄈㄚˇ, ] finite element method, #74,333 [Add to Longdo]
中国石油化工股份有限公司[Zhōng guó shí yóu huà gōng gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄈㄣˋ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China Petroleum and Chemical Corporation, Sinopec; abbr. to 中石化, #80,215 [Add to Longdo]
有限[yǒu xiàn qún, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄣˊ, ] finite group (math.), #259,107 [Add to Longdo]
有限单元[yǒu xiàn dān yuán, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄢ ㄩㄢˊ, / ] finite element (method) [Add to Longdo]
汽车夏利股份有限公司[Qì chē Xià lì gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄍㄨˇ ㄈㄣˋ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Tianjin FAW Xiali Motor Company, Ltd., established 1997 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
有限会社[ゆうげんがいしゃ, yuugengaisha] บริษัทจำกัด, Ant. 株式会社

Japanese-English: EDICT Dictionary
有限[ゆうげん, yuugen] (adj-no,adj-na,n) finite; limited; (P) [Add to Longdo]
有限花序[ゆうげんかじょ, yuugenkajo] (n,adj-no) definite inflorescence [Add to Longdo]
有限会社[ゆうげんがいしゃ, yuugengaisha] (n) (See 合同会社) limited company; company structure for small businesses, abolished in 2006 (YK) [Add to Longdo]
有限級数[ゆうげんきゅうすう, yuugenkyuusuu] (n) a finite series [Add to Longdo]
有限[ゆうげんがた, yuugengata] (exp) {math} of finite type [Add to Longdo]
有限[ゆうげんこ, yuugenko] (n) countable [Add to Longdo]
有限集合[ゆうげんしゅうごう, yuugenshuugou] (n) finite set [Add to Longdo]
有限状態文法[ゆうげんじょうたいぶんぽう, yuugenjoutaibunpou] (n) {ling} finite-state grammar [Add to Longdo]
有限[ゆうげんせい, yuugensei] (n) finiteness; finitude [Add to Longdo]
有限生成[ゆうげんせいせい, yuugenseisei] (adj-f) {math} finitely generated; of finite type [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's getting late. Time we were in the gondola.[CN] "时光有限,不要让它停下" The Paradine Case (1947)
There's a limit to what a woman can stand.[CN] 女人能够忍受的程度有限 The Palm Beach Story (1942)
Utilities paid by Porpoise LLC, which was Caspere's company.[JP] カスパーのポーポス有限会社が 光熱水料を払っていた Maybe Tomorrow (2015)
I'd hate to be impolite with a professional gentleman like yourself, but there is a limit even to my patience.[CN] 面对你这样的绅士我不想表现得不礼貌 但我的忍耐是有限度的 The Mask of Dimitrios (1944)
Nabeshima Software, Ltd... and Digital Global Liner, Ltd.[JP] 片方が"有限会社 鍋島ソフト" もう片方が"有限会社 デジタル・グローバル・ライナー" Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
I don't know any more about art than I do about dancing. I'm just a Hollywood actor.[CN] 我对艺术品的了解跟对舞蹈一样有限 我不过是好莱坞的演员 The Band Wagon (1953)
Oh, we try to do our best to raise masculine little men... with our limited knowledge of the outside world.[CN] 哦,我们尽了我们的全力去 提升小男人们的力量 用我们对外界的非常有限的知识 The Bells of St. Mary's (1945)
I'm sorry we couldn't keep you at the house last night, but Mrs. Sutton has a limited number of guest rooms, and I suppose Mr. Kane was first in line.[CN] 对不起 昨晚未能让你留在屋里 因为瑟顿太太的客房数量有限 我看坚尼先生会获得优先接待 Saboteur (1942)
Articles of incorporation for a couple LLCs.[JP] 去年に立ち上げた 2つの有限会社 Maybe Tomorrow (2015)
Cantania Produce Co. in Detroit.[CN] 底特律卡他尼亚生产有限公司 T-Men (1947)
It takes its own time. You cannot milk it like a cow.[CN] 你不能期望它像挤牛奶一样 它的流远有限 Sahara (1943)
But unfortunately it is finite.[JP] しかし、残念ながら それは有限だ。 Victor Frankenstein (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
有限要素法[ゆうげんようそほう, yuugenyousohou] Finite Element Method, FEM [Add to Longdo]
有限[ゆうげん, yuugen] finite [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top