ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

最近

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -最近-, *最近*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最近[zuì jìn, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ, ] recent; recently; soon, #634 [Add to Longdo]
最近几年[zuì jìn jǐ nián, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧˇ ㄋㄧㄢˊ, / ] the last few years; last several years; recent years [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
最近[さいきん, saikin] TH: เร็ว ๆ นี้  EN: recently

Japanese-English: EDICT Dictionary
最近[さいきん, saikin] (adj-no,n-adv,n-t) most recent; these days; right now; recently; nowadays; (P) [Add to Longdo]
最近稼働[さいきんかどう, saikinkadou] (n) {comp} recent activity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Attach a recent photograph to your application form.あなたの願書に最近の写真を貼りなさい。
Do you have a recent photo of yourself?あなたの最近の写真をお持ちですか。
In contrast to the dog, the cat has become domesticated only in recent times.イヌとは対照的に、ネコはごく最近になって飼いならされたものである。
I'm glad to say that the boss has been very well lately.うれしいことに社長が最近とても健康なんですよ。
Without an air conditioner, people nowadays cannot live.エアコンが無ければ、最近の人々は生活できない。
The major result from recent investigations of Emmet's theory has been that it can be applied to biochemistry as well.エメット理論が生化学にも適用できるということか、最近の研究の主要な成果である。
Until quite recently, most of the things we needed were made by hand.かなり最近になるまでは、私たちが必要とするものはほとんど手で作られていた。
Until quite recently, people in developed countries didn't care much about the environment.ごく最近まで、先進国の人々は環境にさほど気にかけてはいなかった。
We found out recently that some foxes live here on this mountain.この山には狐が住んでいるということが最近わかった。
This area has been considerably built up of late.この地区は最近家がかなり建て込んできた。
This earth is moist owing to the recent rain.この土は最近の雨のために湿っている。
This book is selling well these days.この本は最近よく売れている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最近稼働[さいきんかどう, saikinkadou] recent activity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
最近[さいきん, saikin] letzt, juengst, neuest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top