ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

最大

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -最大-, *最大*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最大[zuì dà, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ, ] biggest; largest; maximum, #486 [Add to Longdo]
最大[zuì dà huà, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄚˋ, ] to maximize, #11,546 [Add to Longdo]
最大公约数[zuì dà gōng yuē shù, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] (math.) greatest common divisor, #122,637 [Add to Longdo]
世界最大[shì jiè zuì dà, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ, ] world's largest; world's biggest [Add to Longdo]
最大能力[zuì dà néng lì, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, ] maximum capacity [Add to Longdo]
最大速率[zuì dà sù lǜ, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, ] maximum speed; maximum velocity [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
最大[さいだい, saidai] (adj) ใหญ่ที่สุด

Japanese-English: EDICT Dictionary
最大[さいだい, saidai] (n,adj-no) greatest; largest; maximum; (P) [Add to Longdo]
最大バーストサイズ[さいだいバーストサイズ, saidai ba-sutosaizu] (n) {comp} maximum burst size [Add to Longdo]
最大ビット長[さいだいビットちょう, saidai bitto chou] (n) {comp} maximum bit length [Add to Longdo]
最大フレームサイズ[さいだいフレームサイズ, saidai fure-musaizu] (n) {comp} maximum frame size [Add to Longdo]
最大[さいだいか, saidaika] (n,vs) maximization; maximisation [Add to Longdo]
最大化ボタン[さいだいかボタン, saidaika botan] (n) {comp} maximize button [Add to Longdo]
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] (n) {comp} maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大許容線量[さいだいきょようせんりょう, saidaikyoyousenryou] (n) maximum permissible dose [Add to Longdo]
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] (n) {comp} maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]
最大[さいだいげん, saidaigen] (n) maximum; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1951 Sister Teresa was sent to Calcutta, then the largest city in India.1951年にシスター・テレサは当時インド最大の都市であったカルカッタに派遣された。
Try to make the most of every opportunity.あらゆる機会を最大限に利用するようにせよ。
This hall holds a maximum of 1,000 people.このホールは最大で、1、000人収容できる。
This is the largest building in existence.これが現存する最大の建物です。
This is the largest tanker that has ever been constructed in our country.これはわが国で建造された最大のタンカーです。
Shakespeare is the greatest poet that England has produced.シェイクスピアは、イギリスが生んだ最大の詩人です。
Shakespeare is recognized to be the greatest dramatist.シェイクスピアは最大の劇作家と認められている。
Sydney is the largest city in Australia.シドニーはオーストラリアで最大の都市です。
The bus can carry a maximum of 40 people.そのバスは最大限度40人を乗せることができる。
The flood was the greatest disaster they had ever had.その洪水は彼らが体験したうちで最大の災害だった。
The largest recipient of Japan's ODA that year was China.その年の日本のODAの最大の受け手は中国だった。
It was the greatest earthquake on record.それは記録に残っている最大の地震だった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最大バーストサイズ[さいだいバーストサイズ, saidai ba-sutosaizu] maximum burst size [Add to Longdo]
最大ビット長[さいだいビットちょう, saidai bitto chou] maximum bit length [Add to Longdo]
最大フレームサイズ[さいだいフレームサイズ, saidai fure-musaizu] maximum frame size [Add to Longdo]
最大[さいだいか, saidaika] maximization [Add to Longdo]
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage [Add to Longdo]
最大[さいだいすう, saidaisuu] limit [Add to Longdo]
最大正規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
最大[さいだい, saidai] Maximum, groesste, hoechste [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top