ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -更-, *更*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[更, gèng, ㄍㄥˋ] more, further; to shift, to alternate; to modify
Radical: , Decomposition:   一 [, ]    曰 [yuē, ㄩㄝ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: -, Rank: 221

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gēng, ㄍㄥ, ] to change, #122 [Add to Longdo]
[gèng, ㄍㄥˋ, ] more; even more; further; still; still more, #122 [Add to Longdo]
[gèng duō, ㄍㄥˋ ㄉㄨㄛ, ] more; even more, #501 [Add to Longdo]
[gèng jiā, ㄍㄥˋ ㄐㄧㄚ, ] more (than sth else); even more, #783 [Add to Longdo]
[gèng hǎo, ㄍㄥˋ ㄏㄠˇ, ] better; more, #1,438 [Add to Longdo]
[gēng xīn, ㄍㄥ ㄒㄧㄣ, ] to replace the old with new; to renew; to renovate; to upgrade; to regenerate, #2,175 [Add to Longdo]
[gēng huàn, ㄍㄥ ㄏㄨㄢˋ, / ] replace, #4,785 [Add to Longdo]
[biàn gēng, ㄅㄧㄢˋ ㄍㄥ, / ] change; alter; modify, #5,684 [Add to Longdo]
[gēng gǎi, ㄍㄥ ㄍㄞˇ, ] alter, #10,365 [Add to Longdo]
[gēng shēn, ㄍㄥ ㄕㄣ, ] deep at night, #11,707 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さらに, sarani] อีกครั้ง , อีก , เพิ่มขึ้น , ไม่...เลย , ยิ่งไปกว่านั้น , นอกจากนั้น
年期[こうねんき, kounenki] (n) วัยทอง (อาการของคนในวัยหมดประจำเดือน)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[こうしん, koushin] TH: ต่ออายุ  EN: renewal (vs)
[こうしん, koushin] TH: ปรับปรุงใหม่  EN: update

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n) (See 五) one-fifth of the night (approx. 2 hours) [Add to Longdo]
々;[さらさら, sarasara] (adv) (not) at all [Add to Longdo]
々ない;ない[さらさらない, sarasaranai] (adj-i) not in the least [Add to Longdo]
かす[ふかす, fukasu] (v5s,vt) to sit up late [Add to Longdo]
け;;深[ふけ, fuke] (n,n-suf) growing late; latening [Add to Longdo]
ける(P);深ける[ふける, fukeru] (v1,vi) to get late; to advance; to wear on; (P) [Add to Longdo]
なり[さらなり, saranari] (n) of course [Add to Longdo]
なる[さらなる, saranaru] (adj-pn) even more; still more; further [Add to Longdo]
[さらに, sarani] (adv,conj) (uk) furthermore; again; after all; more and more; moreover; even more; (P) [Add to Longdo]
にも言わず[さらにもいわず, saranimoiwazu] (exp) (id) It is needless to say [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
With regard to our appointment on February 27, I regret to inform you that I will not be able to keep it because my business trip schedule has been changed.2月27日の約束についてですが、申し訳ありませんが、私の出張スケジュールが変になったため、その日にお会いすることができなくなりました。
I would greatly appreciate it if we could change our appointment to March 6 at 3:00 pm.3月6日の午後3時に変していただければ幸いです。
You had better not sit up late up night.あなたはあまり夜かしをしない方がいい。
Did you inform the post office of the change of your address?あなたは住所の変を郵便局に通知したか。
You had better not sit up late at night.あなたは夜かししないほうがよい。
The makeup of Mideast peace talks may change due to a change of heart on the part of Israel.イスラエル側の心変わりのために、中東和平交渉の構成国に変があるかもしれません。
At any rate, we can't change the schedule.いずれにしてもスケジュールは変できない。
How long are you going to keep whimpering about that? You can't change the past.いつまでメソメソしてるんだ。過ぎてしまったこと今どうにもならないだろう。
No, I changed it.おかしくない。変した。
After weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.こうしたことをじっくり考慮してから、推進者は法律案という形で計画案を提出するが、議会での批判に対処するために、ルートの変を余儀なくさせられるかもしれない。
Don't tell me you're going to back out (of the plan) after all the plans we've made.ここまで計画したのに、今やめるって言わないでよ。
Could you change the departure date for this ticket?この切符の出発日を変できますか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[へんしん, henshin] update [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さら, sara] von_neuem, noch_einmal, wieder [Add to Longdo]
かす[ふかす, fukasu] lange_aufbleiben [Add to Longdo]
ける[ふける, fukeru] spaet_werden [Add to Longdo]
年期[こうねんき, kounenki] Wechseljahre [Add to Longdo]
[こうせい, kousei] Wiedergeburt [Add to Longdo]
衣室[こういしつ, kouishitsu] Umkleideraum [Add to Longdo]
[こうてつ, koutetsu] Personalwechsel, Umbildung, Regierungsumbildung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top